Skip to main content

Jak wygląda arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy? Egzamin na prawo jazdy to przede wszystkim ocena Twojej samodzielności poruszania się w ruchu drogowym. Przy okazji masz do wykonania szereg zadań egzaminacyjnych, których poprawność wykonania będzie odnotowywana w arkuszu. Jak on wygląda?

Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu na prawo jazdy, którego wzór określa „rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”.

Arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy

Arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy

W arkuszu zakreślana jest prawidłowość wykonywanych zadań egzaminacyjnych-na placu ośrodka egzaminowania i w ruchu drogowym. Przejrzyj się jednak uważnie arkuszowi – zawiera on nie tylko zadania egzaminacyjne ale i… ocenę Twojego zachowania się za kierownicą.  Na czym polega egzamin na mieście? Tu spotka Cię pewnie spore zaskoczenie bowiem jazda egzaminacyjna w ruchu miejskim polega przede wszystkim na… poprawnej jeździe, a nie na wykonywaniu zadań egzaminacyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem regulującym przebieg egzaminu:  Egzamin na mieście: Czego wymagają egzaminatorzy?. Poczytaj też: Egzamin na placu: Jak zdać? Czego wymagają egzaminatorzy?

arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy

Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy

Egzaminator wypełnia określone pola arkuszu w trakcie przebiegu Twojego egzaminu na prawo jazdy. Prawidłowe wykonanie zadania zaznaczane jest w polu „P-poz”, nieprawidłowe wykonanie zadania – w polu „N-neg”. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie  tego samego zadania skutkować będzie negatywną oceną egzaminu na prawo jazdy.

Jak wspomniano wyżej podczas egzaminu na placu masz do wykonania szereg zadań egzaminacyjnych. Tutaj znajdziesz wszystkie zadania egzaminacyjne: Prawo jazdy 2018: Wszystkie zadania egzaminacyjne (plac i miasto).

Czy na podstawie arkusza egzaminacyjnego można prowadzić?

Arkusz przebiegu egzaminu nie jest dokumentem poświadczającym posiadanie uprawnień do kierowania. Kiedy zatem nabywasz uprawnienia do kierowania? Możesz poruszać się po drogach publicznych dopiero wtedy, gdy odebrałeś dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem.

Zgodnie z zapisami art. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy jest:
1) wydane w kraju:
a) prawo jazdy,
b) pozwolenie wojskowe,
c) międzynarodowe prawo jazdy

Jaka kara?

Tę kwestię reguluje kodeks wykroczeń:

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.
§3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Ukarany może też być rodzić / kolega osoby, która została przyłapana na jeździe bez uprawnień, czyli po prostu użyczył pojazdu:

Art. 96. § 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:
2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień, podlega karze grzywny.

Zdarza się, że kierujący pomimo nieposiadania jeszcze prawa jazdy ma nadane już uprawnienia, policjant dokonujący kontroli jest w stanie sprawdzić czy uprawnienia zostały już nadane. To pozwoli uniknąć wysokiego 500-złotowego mandatu na rzecz 50-złotowej kary (jazda bez dokumentu).

Najlepiej jednak cierpliwie czekać na odebranie swojego prawa jazdy.

Przerwanie egzaminu czy tylko błąd egzaminacyjny

Nieprawidłowe zachowanie na drodze może kosztować Cię oblaniem egzaminu na prawo jazdy. Jak oceniają egzaminatorzy? Kiedy egzaminator przerwie egzamin na prawo jazdy a kiedy zaznaczy jedynie błąd przy wykonaniu zadania? Jak oceniają egzaminatorzy?

Z oblanym placem można jechać na miasto!

Oblanie egzaminu na prawo jazdy na placu manewrowym WORD wcale nie musi uniemożliwiać Ci wyjazdu na miasto.  Oczywiście w takiej sytuacji wynik egzaminu i tak pozostaje rozstrzygnięty, ale…  warto wykorzystać taką możliwość  – przecież egzamin na prawo jazdy i tak masz opłacony, a sama jazda egzaminacyjna to najlepsza (chociaż najdroższa) jazda szkoleniowa, dzięki której poznasz wymagania i oczekiwania egzaminatora.

Wyjazd na miasto nie będzie możliwy, jeśli Twoje zachowanie na placu manewrowym ośrodka egzaminowania było zrozumiane jako zagrażanie bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Takim zachowaniem jest:

  • przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
  • najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
  • dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2–10 tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Okazuje się jednak, że możesz wyjechać na miasto z oblanym placem, jeśli nie wykonasz zadania 1-go. Oczywiście to i tak nie rozstrzygnie wyniku Twojego egzaminu – jest on bowiem już oblany na samym początku jego trwania – warto jednak wykorzystać czas, za który została wniesiona opłata. I to właśnie będzie najdroższa jazda szkoleniowa w Twoim życiu – 140 zł za 40 minut jazdy po mieście.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com