Arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy

 

Egzamin na prawo jazdy to przede wszystkim ocena Twojej samodzielności poruszania się w ruchu drogowym. Przy okazji masz do wykonania szereg zadań egzaminacyjnych, których poprawność wykonania będzie odnotowywana w arkuszu. Jak on wygląda?

Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu na prawo jazdy, którego wzór określa „rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach”.

Arkusz przebiegu egzaminu na prawo jazdy

Egzaminator wypełnia określone pola arkuszu w trakcie przebiegu Twojego egzaminu na prawo jazdy. Prawidłowe wykonanie zadania zaznaczane jest w polu „P-poz”, nieprawidłowe wykonanie zadania – w polu „N-neg”. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie  tego samego zadania skutkować będzie negatywną oceną egzaminu na prawo jazdy.

Czytaj też