Skip to main content

Do Sejmu trafił senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Projektowane rozwiązanie będzie polegać na dokonaniu zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami polegających na: 

  • wprowadzeniu zapisu, na podstawie którego zwalniane będą z wnoszenia opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywać będzie się pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 pkt 1,
  • wprowadzeniu obowiązku utworzenia i prowadzenia internetowej bazy o pojazdach dostosowanych do rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej będących w dyspozycji ośrodków szkolenia kierowców. Zadanie to będzie realizował podmiot wyznaczony przez ministra do spraw gospodarki spośród jednostek organizacyjnych jemu podległych lub nadzorowanych.

Celem projektu jest zniesienie dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia. Ponadto, przewiduje się utworzenie strony internetowej z wykazem pojazdów dostępnych na egzamin osób niepełnosprawnych.

Oblany egzamin na prawko? Nie zapłacisz za 2 poprawkę, ani za 3. Za 4. też nie

Co rozwiązuje projekt?

Niepełnosprawny kandydat na kierowcę podlega takiemu samemu sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego jak pełnosprawny kandydat na kierowcę. Na egzaminie dokonuje się sprawdzenia wiedzy i umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się pojazdem. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 czerwca 2016 r. orzekł, że przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie, w jakim nie przewiduje się udzielenia przez władze publiczne efektywnej pomocy osobie niepełnosprawnej polegającej na zapewnieniu pojazdu przystosowanego do rodzaju schorzenia na potrzeby praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B jest niezgodny z art. 69 Konstytucji RP oraz art. 20 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego należy rozwiązać problem polegający na dostosowaniu przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami do postanowień określonych w Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Projekt do pobrania

testy na prawo jazdy

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com