Skip to main content

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest jednym z najważniejszych aspektów życia publicznego. Każdego roku na polskich drogach dochodzi do tysięcy wypadków, w których giną i urastają ludzie. W związku z tym, ustawodawca wprowadził szereg przepisów prawnych, mających na celu ochronę bezpieczeństwa na drogach.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Rozdział XXI Kodeksu karnego reguluje przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Do najczęstszych przestępstw w tej kategorii należą:

 • Sprowadzenie katastrofy w komunikacji (art. 173 KK) – to przestępstwo polega na spowodowaniu zdarzenia zakłócającego ruch pojazdów w sposób nagły i groźny, którego skutki obejmują większą liczbę ludzi lub mienie w znacznych rozmiarach.
 • Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji (art. 174 KK) – to przestępstwo polega na spowodowaniu zagrożenia powstania zdarzenia, o którym mowa w art. 173 KK.
 • Spowodowanie wypadku w komunikacji (art. 177 KK) – to przestępstwo polega na naruszeniu zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, w wyniku czego dochodzi do wypadku skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią człowieka.
 • Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a KK) – to przestępstwo polega na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie, w którym sprawca nie jest w stanie należycie kierować pojazdem z uwagi na stan odurzenia alkoholem lub środkiem odurzającym.

Kary za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Kary za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji są bardzo wysokie. W przypadku sprowadzenia katastrofy lub niebezpieczeństwa katastrofy, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Za spowodowanie wypadku, w którym ginie człowiek, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat, a w przypadku wypadku, w którym dochodzi do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat.

Jak zapobiegać wypadkom drogowym?

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wypadkom drogowym jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, takich jak:

 • Nie przekraczanie prędkości
 • Nieużywanie telefonu komórkowego podczas jazdy
 • Przestrzeganie pierwszeństwa przejazdu
 • Noszenie elementów odblaskowych

Należy również pamiętać, że alkohol i narkotyki to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do tragedii.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, opisane wyżej, to najpoważniejsze naruszenia przepisów ruchu drogowego. Za ich popełnienie grożą wysokie kary, w tym nawet pozbawienie wolności.

Jednak nie wszystkie naruszenia przepisów ruchu drogowego są tak poważne. Ustawodawca wprowadził także przepisy, które penalizują wykroczenia drogowe. Wykroczenie to czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony oraz społecznie szkodliwy.

Najczęściej popełniane wykroczenia drogowe

Do najczęstszych wykroczeń drogowych należą:

 • Nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
 • Nieprawidłowe parkowanie
 • Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa
 • Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

Kary za wykroczenia drogowe

Kary za wykroczenia drogowe są mniej dotkliwe niż kary za przestępstwa. W przypadku wykroczenia, sprawcy może grozić:

 • Grzywna
 • Kara ograniczenia wolności
 • Kara nagany

W niektórych przypadkach, za wykroczenie drogowe może być orzeczony mandat karny. Mandat to rodzaj kary, która jest nakładana przez uprawniony organ na miejscu popełnienia wykroczenia.

Jak zapobiegać wykroczeniom drogowym?

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wykroczeniom drogowym jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, takich jak:

 • Nie przekraczanie prędkości
 • Nieużywanie telefonu komórkowego podczas jazdy
 • Przeskakiwanie przez tory kolejowe tylko w wyznaczonych miejscach
 • Noszenie elementów odblaskowych

Należy również pamiętać, że alkohol i narkotyki to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do tragedii.

Program bezpieczeństwa drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to kwestia fundamentalna dla społeczeństwa, wymagająca kompleksowego podejścia oraz skutecznych działań. W Polsce, jednym z kluczowych dokumentów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa na drogach jest Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Przyjęty uchwałą nr 5/2013 przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, program ten stanowi istotny etap w dążeniu do zminimalizowania liczby wypadków drogowych i poprawy ogólnej sytuacji na polskich drogach.

Podstawą prawną dla Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, a konkretnie art. 140c, który przewiduje opracowywanie programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o propozycje przedstawiane przez właściwych ministrów, a także ocenę ich realizacji jako zadanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD).

Jednym z głównych celów programu było przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, uwzględniającej zarówno uwarunkowania krajowe, jak i międzynarodowe. Dokonano diagnozy aktualnej sytuacji, identyfikując obszary wymagające szczególnej uwagi. W rezultacie Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 skupia się na czterech kluczowych sektorach: bezpieczny człowiek, bezpieczne drogi, bezpieczna prędkość oraz bezpieczny pojazd.

 1. Bezpieczny Człowiek: Centralnym punktem programu jest człowiek. Przewiduje się działania związane z edukacją, świadomością i odpowiedzialnością uczestników ruchu drogowego. Bezpieczeństwo zaczyna się od ludzi, a program zakłada promocję kultury bezpieczeństwa oraz środków mających na celu minimalizację zagrożeń związanych z ludzkim czynnikiem.
 2. Bezpieczne Drogi: Infrastruktura drogowa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu. Program zakłada inwestycje i modernizacje, mające na celu dostosowanie dróg do najwyższych standardów bezpieczeństwa. Poprawa stanu nawierzchni, rozwijanie infrastruktury pieszej i rowerowej to ważne elementy tej części programu.
 3. Bezpieczna Prędkość: Odpowiednia prędkość jest kluczowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 przewiduje działania mające na celu kontrolę prędkości, wprowadzanie odpowiednich ograniczeń oraz edukację na temat konsekwencji zbyt szybkiej jazdy.
 4. Bezpieczny Pojazd: Sprawność techniczna pojazdów jest równie ważna jak ludzki i infrastrukturalny aspekt bezpieczeństwa. Program zakłada skoncentrowane działania na rzecz utrzymania pojazdów w należytym stanie technicznym oraz promocję bezpiecznych rozwiązań technologicznych.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 to nie tylko zbiór zaleceń, ale również praktyczny plan działań. Dokument ten stanowi swoiste kompendium wiedzy i działań, mających na celu zapewnienie, że każdy uczestnik ruchu drogowego bezpiecznie dotrze do celu. Poprzez kompleksowe podejście do problemu i skoncentrowane działania w kluczowych obszarach, Polska dąży do stworzenia bezpiecznych dróg, gdzie ruch odbywa się z poszanowaniem zasad, a liczba wypadków jest minimalizowana. Działajmy razem na rzecz bezpiecznych dróg!

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com