Co oznaczają punkty na arkuszu egzaminacyjnym na prawo jazdy?

Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu prezentuje wszystkie zadania egzaminacyjne, jakie masz wykonać w trakcie swojego egzaminu na prawo jazdy. Prawidłowość wykonania zadania zostaje odnotowana w odpowiednim polu “P”, błędne wykonanie zadania egzaminacyjnego oznaczone zostanie przy pozycji “N”.

Na egzaminie możesz popełnić dokładnie tyle błędów ile jest zadań egzaminacyjnych

Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu na egzaminie wewnętrznym

 1. Zakres części praktycznej egzaminu wewnętrznego, kryteria oceny oraz czas trwania, z zastrzeżeniem ust. 2, są zgodne ze sposobem przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego.
 2. W trakcie przeprowadzania części praktycznej egzaminu wewnętrznego realizuje się wszystkie przewidziane dla egzaminu państwowego zadania egzaminacyjne, bez względu na liczbę popełnionych błędów, z wyjątkiem przypadku, gdy zachowanie osoby szkolonej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.
 3. W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, przy czym wynik egzaminu wewnętrznego instruktor potwierdza podpisem elektronicznym albo unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.
 4. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą szkoloną popełnione przez nią błędy.
 5. W przypadku zakończenia egzaminu wewnętrznego z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz z osobą szkoloną, na podstawie wypełnionego arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego, dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.
 6. Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor, który prowadził szkolenie, i osoba szkolona.
 7. Arkusz przebiegu egzaminu wewnętrznego otrzymuje osoba szkolona, a kopię arkusza pozostawia się w ośrodku szkolenia kierowców lub innym podmiocie prowadzącym szkolenie.
 8. Jako arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego stosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych.

http://naukajazdy-zamosc.pl/egzaminator-moze-cie-oblac-ekojazde/

Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu na egzaminie państwowym

Wykonanie zadań egzaminacyjnych to nie wszystko. W trakcie egzaminu państwowego na prawo jazdy egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze,
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Jak egzamin wygląda w praktyce?

 1. Egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego;
 2. Egzaminator wypełnia odpowiedni arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego według jednego ze wzorów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym;
 3.  Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
  1. szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;
  2. przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.
 4. Wyniki poszczególnych części egzaminu państwowego egzaminator wpisuje oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia do:
  1) listy osób zakwalifikowanych na egzamin bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:
  a) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny,
  b) „N” – jeżeli wynik jest negatywny,
  c) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu

Co o tym sądzisz?