Co z tymi zakrętami czyli znaki drogowe które się mylą

 

Gdy widzisz co innego niż jest w rzeczywistości, to można się zdziwić. Bywa, że dziwi się przeszło 55% rozwiązujących testy na prawo jazdy, udzielających odpowiedzi na pytanie o znak A-3: niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo .

Na początek krótki quiz:

Szybka odpowiedź

I jak poszło?

Co oznaczają znaki niebezpieczne zakręty?

Przede wszystkim ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, (więcej niż jednym), z których pierwszy będzie w kierunku oznaczonym w definicji znaku.

A-3: niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo

Ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo. Stosuje się go na tych samych zasadach, co znaki A-1  i A-2 , gdy odległość od końca pierwszego zakrętu do początku kolejnego wymagającego oznakowania zakrętu (niezależnie od tego, w którym jest kierunku) jest mniejsza niż 300 m.

Gdy liczba zakrętów jest większa niż 2, pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

  • T-2 „tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo” (koniec tego odcinka wskazuje tabliczka T-3),
  • T-4 „tabliczka wskazująca liczbę zakrętów”,
  • T-5 „tabliczka wskazująca początek drogi krętej” (gdy krętość odcinka przekracza 160°/km).

Znak A-3 „dwa niebezpieczne zakręty — pierwszy w prawo” stosuje się wówczas, gdy odległość od końca pierwszego, wymagającego oznakowania tuku, na którym droga skręca w prawo, do początku drugiego, wymagającego oznakowania tuku jest mniejsza niż 300 m. Nie ma znaczenia, czy drugi łuk jest w tym samym kierunku, czy przeciwnym. Pozostałe zasady stosowania tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-1. Jeżeli konieczne jest oznakowanie trzech łuków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-4 . Gdy takich łuków jest więcej niż trzy, zamiast tabliczki T-4  umieszcza się tabliczkę T-2 .

Na końcu ostatniego łuku oznakowanego znakiem A-3  z tabliczką T-2  lub T-4  w miejscu, w którym tuk przechodzi w prostą, powtarza się znak A-3 z tabliczką T-3 .

Jeżeli liczba tuków jest większa niż 3, a krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego tuku do końca ostatniego jest większa niż 160°/km, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-5  wskazującą początek drogi krętej oraz tabliczkę T-2  wskazującą długość odcinka. Przykłady opisanych wersji oznakowania drogi z niebezpiecznymi zakrętami pokazano na rysunku.

A-4: niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo

Ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-3.

Gdy liczba zakrętów jest większa niż 2, pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

  • T-2 „tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo” (koniec tego odcinka wskazuje tabliczka T-3),
  • T-4 „tabliczka wskazująca liczbę zakrętów”,
  • T-5 „tabliczka wskazująca początek drogi krętej” (gdy krętość odcinka przekracza 160°/km).

Zastosowanie znaku A-4 jest analogiczne jak w przypadku znaku A-3.

Pozostałe zasady oznakowania odcinka drogi, na której występują więcej niż dwa łuki wymagające oznakowania, oddzielone od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m, są analogiczne jak dla innych znaków ostrzegawczych z tabliczkami T-2  i T-3 .

Ograniczenia prędkości na zakrętach

Ograniczenia prędkości wyrażone znakiem B-33  stosuje się, jeżeli:
  • parametry łuku (promień, przechyłka, szorstkość nawierzchni, warunki widoczności) wymagają zmniejszenia prędkości,
  • w serii tuków występuje tuk o parametrach szczególnie odbiegających od parametrów pozostałych tuków,
  • istniejące oznakowanie pionowe, poziome i zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu okazują się niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na łuku.

Testy na prawo jazdy najtrudniejsze pytania

Czytaj też