Skip to main content

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport, w którym negatywnie ocenia funkcjonowanie systemu nadawania uprawnień do kierowania pojazdami w Polsce.

Raport ten rzuca światło na liczne nieprawidłowości i zaniedbania, zarówno ze strony starostw, jak i marszałków województw, w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

Co poszło nie tak?

Warto przyjrzeć się bliżej głównym punktom krytyki i zastanowić się, jakie wyzwania stawiają one przed młodymi i przyszłymi kierowcami, jak również instruktorami nauki jazdy.

  1. Nierzetelny nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców: Raport NIK wskazuje na braki w nadzorze starostów nad ośrodkami szkolenia kierowców (OSK). Kontrole kompleksowe nie obejmowały wszystkich OSK, co skutkowało nieadekwatnym dokumentowaniem wyników. Brak systemu nadzoru przekładał się na zatrudnianie instruktorów, którzy nie spełniali podstawowych obowiązków, co z kolei wpływało na jakość szkolenia.
  2. Nieprawidłowości w procesie egzaminowania: Wskazane przez NIK nieprawidłowości w procesie egzaminowania, takie jak brak bezstronności czy problemy z systemami teleinformatycznymi, stwarzają ryzyko nierzetelnego oceniania umiejętności kandydatów. To z kolei może prowadzić do sytuacji, gdzie niekompetentni kierowcy uzyskują uprawnienia, co zwiększa ryzyko dla bezpieczeństwa na drogach.
  3. Niedostateczny nadzór nad kierującymi stwarzającymi zagrożenie: Opieszałość w podejmowaniu decyzji administracyjnych wobec kierujących stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz brak skutecznych działań weryfikacyjnych sprawiają, że nieprawidłowości pozostają nierozwiązane przez długi czas. To stanowi wyzwanie dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.
  4. Problemy z systemem teleinformatycznym: Zakup systemu teleinformatycznego przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, który nie spełniał kryterium integracji z systemem starostw, skutkował wielomiesięcznymi problemami w prowadzeniu działalności egzaminacyjnej. To istotne utrudnienie zarówno dla kandydatów, jak i instruktorów.

Raport NIK jednoznacznie wskazuje na poważne niedociągnięcia w polskim systemie nadawania uprawnień do kierowania pojazdami. Dla młodych kierowców oznacza to potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach oraz konieczność bardziej świadomego podejścia do wyboru ośrodka szkoleniowego. Instruktorzy natomiast powinni podjąć się dodatkowych wysiłków w celu utrzymania wysokich standardów szkolenia.

Bezpieczeństwo na polskich drogach jest obecnie na niezadowalającym poziomie, co potwierdzają dane dotyczące liczby wypadków, ofiar i rannych. Negatywną tendencję w tej kwestii potwierdza również Najwyższa Izba Kontroli (NIK), zwracając uwagę na rosnący odsetek wypadków spowodowanych przez kierowców.

Nieskuteczny system

Przyczyną tego niezadowalającego stanu rzeczy jest nieskuteczny system szkolenia kierowców oraz sposób weryfikacji ich wiedzy, umiejętności i zachowań podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy. Mimo wprowadzenia zmian w systemie szkolenia kierowców w 2011 roku, nie odnotowano istotnej poprawy. Nadal zauważalne są przypadki osób, które przystępują do egzaminu państwowego, pomimo braku wystarczających umiejętności i zachowań niezbędnych do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Niestety, liczba wypadków spowodowanych przez młodych kierowców utrzymuje się na wysokim poziomie, co może być związane z brakiem skutecznych działań w procesie ich szkolenia. Kierowcy w wieku 18–24 lat statystycznie generują najwięcej wypadków, co stanowi poważny problem dla bezpieczeństwa na drogach.

Analiza programów szkolenia, kursów i egzaminów wykazała istotne braki i niespójności, co przekłada się na niezadowalające efekty nauczania. System szkolenia kandydatów na kierowców skupia się głównie na uzyskiwaniu pozytywnych wyników egzaminów, a nie na nabyciu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i zachowań gwarantujących bezpieczne kierowanie pojazdami.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia również nadzór starostów nad szkoleniem osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami. Kontrole były nierzetelne, co przekładało się na brak oczekiwanych efektów. Dodatkowo, opóźnienia we wdrażaniu systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Kierowców oraz ograniczenia funkcjonalności miały negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu nadzoru i kontroli.

Komercjalizacja

Komercjalizacja procesu egzaminowania kandydatów na kierowców stała się kolejnym problemem. Ośrodki egzaminowania konkurują ze sobą, co może prowadzić do obniżenia standardów egzaminów praktycznych. Dodatkowo, brak ograniczeń w wyborze miejsca i liczby podejść do egzaminu wpływa negatywnie na bezpieczeństwo na drogach.

Wnioski NIK pokazują, że istnieje pilna potrzeba zmian w systemie szkolenia kierowców oraz nadzoru nad tym procesem. Konieczne jest dostosowanie programów szkoleniowych do rzeczywistych potrzeb i bezpieczeństwa na drogach, a także skuteczniejszy nadzór nad ośrodkami egzaminowania. Wprowadzenie tych zmian może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com