Skip to main content

Rząd chce ułatwić zdawanie egzaminów na prawo jazdy. Po zmianach które wejdą w życie od lipca 2019 czekać nas mają kolejne. Co zmieni się w egzaminach na prawo jazdy?

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach pojawił się już na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Najnowsza propozycja zmian datowana jest na 14 maja 2019.

 

zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Najważniejsze zmiany w egzaminach:

 • możliwość stosowania kamer cofania i czujników parkowania
 • obligatoryjne przerwanie egzaminu w przypadku popełnienia błędu z tzw tabeli błędów (powrót do starego systemu)
 • ułatwienie dostępu do nagrania w przypadku zakwestionowania wyniku egzaminu
 • wprowadzenie możliwości spóźnienia się na egzamin bez konsekwencji finansowych
 • możliwość zdawania egzaminu na motorowerze trójkołowym
 • zmiany w tabeli błędów (mniej błędów skutkujących przerwaniem egzaminu)

Poniżej szerszy opis zmian.

Większy zakres uprawnień do egzaminowania wymaganych od egzaminatora nadzorującego

§ 3 ust. 2.

2. Egzaminatorem nadzorującym może być egzaminator zatrudniony w ośrodku egzaminowania, który spełnia następujące warunki:
1) posiada co najmniej uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii A, B, C, D i E oraz
2) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, D i E.

Ułatwienie dostępu do nagrania z zapisem przebiegu egzaminu w przypadku złożenia skargi na przebieg egzaminu

§7 ust. 3 pkt 4.

3. Zarejestrowany przebieg części praktycznej egzaminu państwowego mogą przeglądać wyłącznie:
1) dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
2) egzaminator nadzorujący;
3) osoba, o której mowa w art. 69 ust. 4 ustawy;
4) osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku złożenia skargi na sposób przeprowadzenia egzaminu, lub wniesienia przez osobę egzaminowaną do egzaminatora nadzorującego zastrzeżeń na sposób przeprowadzenia egzaminu;
5) egzaminator, który przeprowadził ten egzamin – w przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego oceny przeprowadzonej części praktycznej egzaminu państwowego lub sposobu jego przeprowadzenia.

Rezygnacja z obowiązku przedkładania zaświadczenia o odbyciu szkolenia uzupełniającego

§10 ust. 2 pkt 5

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę, oraz składa odpowiednio:

(…)

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, o której mowa w § 6 ust. 2, pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885) jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym było przeprowadzone szkolenie uzupełniające lub z udziałem instruktora, który je przeprowadzał.

Możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy motorowerem trójkołowym

§10 ust. 5.

Na wniosek i koszt niepełnosprawnej osoby egzaminowanej posiadającej orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić pojazd po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym.

Umożliwienie zastosowania środków komunikacji elektronicznej celem poinformowania ośrodka egzaminowania o nieprzybyciu na wyznaczony egzamin państwowy

§11 ust. 4.

Osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższej informacji środkami komunikacji elektronicznej. Na żądanie ośrodka egzaminowania wymagane jest okazanie urzędowego potwierdzenia przedłożenia (UPP) lub wydruku potwierdzenia dostarczenia (odczytu) korespondencji wysłanej pocztą elektroniczną.

Nowy dokument tożsamości umożliwiający przystąpienie do egzaminu państwowego

§ 12 ust. 1 pkt 4.

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów  potwierdzających jej tożsamość:
1) dowód osobisty;
2) kartę pobytu;
3) paszport,
4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
5) polski dokument tożsamości cudzoziemca,
6) zgoda na pobyt tolerowany.

Dostosowanie warunków bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych

§ 13 ust 1 pkt 1 lit. f

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest:

f) kamizelek, odpowiedniego kasku ochronnego oraz ochraniaczy na kolana i łokcie, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A, – nie dotyczy osoby niepełnosprawnej egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe.

Zmiana w losowym doborze osoby egzaminowanej zakwalifikowanej na egzamin przez egzaminatora

§ 13 ust. 1 pkt 5

1. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest:

(…)

5) przydzielenie przed każdym egzaminem państwowym egzaminatorom wyznaczonym do przeprowadzenia egzaminów państwowych osób zakwalifikowanych na egzamin. Przydzielenie odbywa się poprzez losowy dobór osoby egzaminowanej do egzaminatora, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania pod nadzorem koordynatora lub egzaminatora nadzorującego. W przypadku awarii systemu dopuszcza się ręczny losowy dobór osób egzaminowanych do egzaminatorów.

Brak konsekwencji finansowych w przypadku niezawinionego spóźnienia się osoby egzaminowanej na egzamin

§13 ust. 3.

Osoby egzaminowane przydziela się egzaminatorom z zachowaniem następujących warunków:

1) osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut.

2) osoba egzaminowana rozpoczyna część praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 4, uwzględniając możliwość późniejszego jego rozpoczęcia, jednak nie więcej niż 15 minut.

Zmiany w czasie pracy egzaminatora

§13 ust. 3.

egzaminatorowi przydziela się:

a) nie więcej niż dziewięć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby, a w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia nie więcej niż pięć części praktycznych egzaminów państwowych w ciągu doby,

b) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu pięćdziesięciu minut,

c) maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu państwowego w ciągu godziny i trzydziestu minut – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia.

4) egzaminator przeprowadza egzaminy w zakresie części praktycznej egzaminu nie więcej niż przez osiem godzin na dobę.

Wprowadzenie możliwości opóźnienia rozpoczęcia egzaminu

§13 ust. 3.

4. Dopuszcza się wydłużenie czasu, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 wyłącznie o czas, który niezbędny jest do zakończenia egzaminu rozpoczętego przed zakończeniem 8 godzin pracy egzaminatora.
5. W sytuacjach losowych dopuszcza się zwiększenie liczby części praktycznych egzaminów państwowych przydzielonych egzaminatorowi w ciągu doby do dziesięciu. Za sytuacje losowe uznaje się w szczególności:
1) nieplanowaną nieobecność egzaminatora, dla którego była zaplanowana praca,
2) nieobecność osoby zapisanej na egzamin,
3) przedłużony ponad godzinę czas trwania egzaminów realizowanych przez pozostałych zaplanowanych do pracy egzaminatorów.

Przerwanie egzaminu państwowego – wykreślenie możliwości przerwania w miejsce obligatoryjnego przerwania egzaminu (powrót do starego brzemienia przepisu)

Tę zmianę zaproponowało Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów. Wprowadzenie zapisu „może” podczas wcześniejszej nowelizacji rozporządzenia stanowiło naruszenie Ustawy o Kierujących. Wcześniejsze uzupełnienie zapisu o słowo „może” był prawdopodobnie jedną z przyczyn tragedii w Szaflarach.

§ 16. 1.

Egzaminator przerywa egzamin państwowy:

1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

(…)

Wprowadzenie możliwości obecność na sali egzaminacyjnej lub na placu manewrowym, w pojeździe egzaminacyjnym tłumacza

§ 18

1. Podczas przeprowadzania egzaminu państwowego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie osoby zdające egzamin, egzaminator przeprowadzający egzamin i egzaminator nadzorujący, oraz
1) kandydaci na egzaminatorów wraz z ich wykładowcą, odbywający praktyki w ramach kursu kwalifikacyjnego,
2) osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
3) tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
4) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu oraz zrozumienie zasad przeprowadzania egzaminu, jednak nie dłużej niż do czasu rozpoczęcia testu,
5) dyrektor i osoby upoważnione przez niego
– pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.
2. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na placu manewrowym mogą przebywać wyłącznie osoby egzaminowane przystępujące do egzaminu państwowego, egzaminatorzy przeprowadzający egzamin państwowy i egzaminator nadzorujący oraz:
1) instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego, który może przebywać w pojeździe w przypadku obecności w nim egzaminatora,
2) kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
3) kandydaci na egzaminatorów, o których mowa w art. 61 ust. 3 pkt 3 ustawy,
4) osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
5) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
6) tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego udział na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania,
7) dyrektor i osoby przez niego upoważnione
– pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.
3. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym, w pojeździe egzaminacyjnym może przebywać wyłącznie osoba egzaminowana zdająca egzamin państwowy, egzaminator przeprowadzający egzamin i egzaminator nadzorujący, oraz
1) instruktor biorący udział w części praktycznej egzaminu państwowego,
2) kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą,
3) kandydaci na egzaminatorów, o których mowa w art. 61 ust. 3 pkt 3 ustawy,
4) osoby sprawujące nadzór nad sprawdzeniem kwalifikacji w imieniu właściwego marszałka województwa,
5) tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
6) tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo – migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania,
7) dyrektor i osoby przez niego upoważnione,
8) w przypadku egzaminu w zakresie pozwolenia – druga osoba przystępująca do egzaminu państwowego.
– pod warunkiem, że ich obecność nie zakłóca i nie utrudnia przebiegu egzaminu.

Możliwość losowania elementów zadania nr 1 na placu manewrowym przez osobę egzaminowaną także w zadaniach dla kat. B+E i wyższych w przypadku awarii systemu teleinformatycznego

§ 23

C) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia; zestawy zadań wybiera losowo system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego dopuszcza się dokonanie losowego doboru zestawu zadań przez osobę egzaminowaną przed egzaminem; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin;

Określenie dokumentów na podstawie których ma być weryfikowana tożsamość osób, mogących dodatkowo uczestniczyć w egzaminie

§ 26

§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu państwowego oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin państwowy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b;
2) w przypadku obecności na egzaminie:
a) instruktora, potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentów o których mowa w § 12 ust. 1,
b) tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub tłumacza systemu językowo-migowego, potwierdza ich tożsamość na podstawie dokumentów o których mowa w § 12 ust. 1;

Zmiana kryteriów oceny dla pojazdów egzaminacyjnych o długości powyżej 5 m

§ 27

Doprecyzowanie określenia „wyniku egzaminu państwowego”

§ 28

1. Osoba egzaminowana uzyskuje:
1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23 lub 24;
2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 pkt 1, 3, 4 i 6.
2. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu państwowego, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny jego uzyskania;
2) wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu państwowego oraz wynik egzaminu państwowego;
3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.
3. W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
4. Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, mogą być wykonywane przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy czym wynik egzaminu państwowego egzaminator potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Doprecyzowanie minimalnej wysokości pachołka używanych na stanowiskach wymienionych w tabeli nr 10 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia

§ 29

Stanowiska wymienione w tabeli nr 10 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia:
1) powinny być wyznaczone białymi lub żółtymi liniami o szerokości od 0,1 m do 0,15 m – wymiary pola określone w tabeli nr 10 i 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia mierzy się pomiędzy wewnętrznym obrysem linii;
2) powinny posiadać na krawędziach pachołki drogowe z tyczkami lub tyczki; wysokość pachołka powinna wynosić co najmniej 0,5 m; wysokość tyczki powinna wynosić co najmniej 1,5 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do kategorii B1 lub B prawa jazdy oraz 2,0 m dla tyczek stosowanych na stanowiskach odnoszących się do pozostałych uprawnień do kierowania pojazdami; pachołki lub tyczki nie powinny naruszać wymiarów stanowiska – zastosowanie tyczek nie dotyczy stanowisk do przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A; dopuszcza się użycie pachołków o wysokości co najmniej 0,3 m w przypadku stanowisk do przeprowadzania egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A;
3) mogą posiadać wewnętrzną linię ograniczającą pas w postaci linii przerywanej;
4) powinny być wyposażone w krawężnik o wysokości 15 cm umieszczony na krawędzi jezdni, w sposób uniemożliwiający jego przesunięcie – dotyczy zadania określonego w tabeli nr 11 poz. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Zmiana przepisów wprowadzająca możliwość rozszerzenia wyposażenia pojazdu egzaminacyjnego o urządzenia techniczne

§ 32

1. W przypadku gdy osoba egzaminowana:
1) zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu państwowego lub
2) korzystała z materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania w trakcie części teoretycznej egzaminu lub we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie
– osoba ta uzyskuje negatywny wynik egzaminu państwowego.
2. Za urządzenie stanowiące pomoc w wykonaniu zadań egzaminacyjnych nie uznaje się pojazdu egzaminacyjnego wyposażonego w:
1) czujniki parkowania,
2) tylną kamerę cofania,
3) lusterka automatycznie opuszczające się podczas cofania,
4) system wspomagania ruszania pod górę – w przypadku jeżeli system ten nie uruchamia się po zaciągnięciu/uruchomieniu hamulca postojowego.

Zmniejszenie ilości zachowań powodujących przerwanie egzaminu na prawo jazdy nieuzasadnionych wytycznymi ustawowymi

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego:
1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9 Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”,*)
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,*)
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.
10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.
11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15 Niezastosowanie się do znaku, „zakaz wyprzedzania”.
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
*) Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Prośba o uwagi do projektu wystosowana została do:

 • Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji
  ul. Jackowskiego 18/20
  60-509 Poznań
 • Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców
  ul. Piotra Skargi 1,
  05-820 Piastów
 • Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców
  ul. Bohaterów Warszawy 2/5
  75-211 Koszalin
 • Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców
  ul. Hutnicza 3
  20-001 Lublin
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców
  ul. Jagiellońska 80,
  Warszawa
  Adres korespondencyjny:
  OSK „Rondo”, ul. Słowackiego 44, 99-400 ŁOWICZ
 • Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
  ul. Odlewnicza 8
  03-231 Warszawa
  Adres Korespondencyjny
  ul. Smutna 28,
  91-729 Łódź
 • Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji
  Al. Jerozolimskie 144
  02-305 Warszawa
 • Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce
  Al. Jana Pawła II 78
  00-108 Warszawa
 • Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego
  ul. Hoża 86
  00-682 Warszawa
 • Polski Związek Motorowy – Zarząd Główny
  ul. Kazimierzowska 66
  02-518 Warszawa
  Liga Obrony Kraju
  ul. Chocimska 14
  00-791 Warszawa
 • Instytut Transportu Samochodowego
  ul. Jagiellońska 80
  03-301 Warszawa
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych,
  Kierowców Zawodowych i Ośrodków Szkolących Kierowców
  „Kierowca.pl”
  ul. Marii Konopnickiej 6
  00-491 Warszawa
 • Fundacja SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy
  ul. Bł. Królowej Jadwigi 39/2
  70-307 Szczecin
 • Fundacja Zapobiegania Wypadkom Drogowym
  ul. Ratuszowa 11 lok. 110
  03-450 Warszawa
  Związek Powiatów Polskich
  33-300 Nowy Sącz, skr. pocztowa 119
 • Ogólnopolskie stowarzyszenie uczestników ruchu drogowego Świadomy – Bezpieczny
  64-920 Piła Al. Wojska Polskiego 43

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com