Skip to main content

Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy od 1 stycznia 2024. Już wiadomo co się zmieni. Czy egzamin na prawo jazdy będzie łatwiej zdać? W artykule omówiono najważniejsze z zmiany w przepisach.

Testy na prawo jazdy bez zmian

Od 1 stycznia 2024 w testach na prawo jazdy nie zmieni się nic. Test percepcji ryzyka, mający utrudnić zdanie egzaminu na prawo jazdy, o którym tak chętnie rozpisywały się media nie będzie obowiązywał, a zamiast utrudnień w zdawaniu egzaminów na prawo jazdy, będą ułatwienia.

Baza egzaminacyjna, do której pełen dostęp znajdziemy na stronie zdamyto.com nadal złożona jest z dwóch podstawowych działów.

W teście na prawo jazdy nie zmieni się liczba pytań, ich treść ani czas na ich rozwiązanie. Jednak osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się będą miały więcej czasu na udzielenie odpowiedzi. Osoby z dysleksją będą mogły skorzystać z pomocy egzaminatora, który będzie czytał im pytania i odpowiedzi.

Zmieniona kolejność tabel

Zmiana porządkowa, ale dzięki niej rozporządzenie jest czytelniejsze i bardziej intuicyjne. Dla kursantów i przystępujących do egzaminu na prawo jazdy to zmiana bez znaczenia, jednak dla osób zajmujących się szkoleniem i egzaminowaniem, znającym numery oraz kolejność tabel na pamięć i wykorzystującym tę wiedzę w praktyce może okazać się lekko kłopotliwa (delikatnie mówiąc).

Poważniej robi się jednak, jeśli zerkniemy do § 9 nowego rozporządzenia, gdzie w pkt. 3 ustawodawca określił jasno gdzie należy szukać  podstawowych wytycznych dotyczących egzaminu na prawo jazdy:

Zadania egzaminacyjne, kryteria oceny wykonania tych zadań oraz zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować przerwaniem egzaminu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Nowe dokumenty tożsamości na egzaminie

Zmiana nie jest najnowsza ale warto o niej wspomnieć.

Katalog dokumentów tożsamości, którymi można legitymować się na egzaminie został znacząco powiększony:

§ 12. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 1. dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2020, str. 1);

 2. kartę pobytu;

 3. paszport lub inny dokument podróży;

 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;

 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;

 6. zgodę na pobyt tolerowany;

 7. dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.5)), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu;egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.

Pytaniem otwartym jest to, czym jest „inny dokument podróży”, o którym mowa w pkt 3.

Przejazd między zadaniami – możesz potrącić pachołek/tyczkę

Od 1 stycznia 2024 egzaminator nie przerwie egzaminu jeśli dotkniemy pachołka/tyczkę podczas przejazdu pomiędzy zadaniami.

Z nowego rozporządzenia zniknął zapis § 12:

2. Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego lub naraża swoje życie i zdrowie na uszczerbek.
3. Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa w ust. 2, rozumie się w szczególności:
1) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

(…)

Od 1 stycznia 2024 obowiązywać będą nowe wytyczne:

2. Części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu kierując pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym:
1) przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2) najechała albo potrąciła pachołek lub tyczkę;
3) dwukrotne nieprawidłowo wykonała zadanie, o którym mowa w poz. 1–11 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
4) w przypadku egzaminu w zakresie pozwolenia – ruszyła w sposób niekontrolowany w niewłaściwym kierunku lub
dwukrotne nieprawidłowo wykonała zadanie określone w tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Ta subtelna różnica oznacza, że egzaminator nie przerwie egzaminu na placu, w przypadku kontaktu z pachołkiem/tyczką podczas przejazdu pomiędzy zadaniami.

Patoszkoły motocyklowe czekają ciężkie czasy

Część szkół nauki jazdy w sposób dowolny (frywolny) podchodzi do zasad bezpieczeństwa podczas szkolenia motocyklowego, pozwalając swoim klientom na jazdę bez podstawowych elementów ochrony osobistej, w stroju wręcz plażowym. Nowe zasady egzaminu pozwolą na egzekwowanie umiejętności wykorzystywania stroju ochronnego.

Kursant nauki jazdy podczas szkolenia motocyklowego

Strój plażowo-wakacyjny podczas szkolenia motocyklowego.

Nie umiesz zastosować stroju ochronnego nie pojedziesz – zapomnij o wyjeździe na miasto.

W przypadku części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A brak umiejętności wykorzystania przez osobę egzaminowaną stroju określonego w § 13 ust. 1 lit. f oraz ust. 1 pkt 3, nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Niektórzy instruktorzy nauki jazdy będą musieli więc nauczyć się stosowania stroju motocyklowego.

O jakim stroju mowa?

Kamizelka, odpowiedni kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A . Nie dotyczy to osoby egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM, w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe (§ 13. 1. lit. f nowego rozporządzenia).

Warto przypomnieć, że z odpowiedniego  stroju ochronnego korzystamy nie tylko podczas szkolenia i egzaminowania, ale także w codziennej jeździe motocyklowej. Warto więc w tym miejscu przypomnieć, że warunkiem przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, lub A jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną (i szkoloną!) odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

 • obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
 • spodni z długimi nogawkami,
 • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
 • rękawic zakrywających całe dłonie

– nie dotyczy osoby niepełnosprawnej egzaminowanej w zakresie prawa jazdy kategorii AM, w przypadku gdy pojazd egzaminacyjny dla prawa jazdy kategorii AM umożliwia przebywanie egzaminatora w pojeździe.

W tym ostatnim aspekcie nie zmieniło się akurat nic 🙂

Egzamin na B i B1 co 45 minut

Egzaminator będzie miał mniej czasu na zjedzenie kanapki, bowiem od 1 stycznia 2024 egzaminatorowi będzie przydzielać się maksymalnie jedną część praktyczną egzaminu w ciągu 45 minut, a nie jak dotąd w ciągu 50 minut.

Alkohol, prochy i egzamin – ważna zmiana!

Od 1 stycznia 2024 egzaminator będzie mógł przerwać egzamin jeśli osoba egzaminowana odmówi poddania się badaniu, na obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

I tu musimy cofnąć się do art. 50. 2. lit a Ustawy o kierujących pojazdami:

Nie może być egzaminowana osoba: (…) której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Do tej pory egzaminator przerywał egzamin państwowy jeśli stwierdził, że osoba egzaminowana jest pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Teraz wystarczy odmowa poddania się badaniu, w sytuacjach o których mowa w § 14 rozporządzenia:

Egzaminator w związku z wykonywanymi czynnościami (…) w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy (o kierujących…) , wzywa organy uprawnione do przeprowadzenia badania osoby egzaminowanej w celu ustalenia w jej organizmie zawartości alkoholu lub środka działającego podobnie
do alkoholu.

Szersze możliwości przerwania egzaminu przez egzaminatora

Spokojnie to nic strasznego dla zdających 🙂

Na pozór mała zmiana § 15 daje egzaminatorowi nie tylko możliwość nieprzeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy, ale i jego wstrzymania, na przykład z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych. W nowym rozporządzeniu mamy jasne wytyczne:

§ 15. 1. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu, albo nie kontynuuje go, jeżeli: (…)

było:

§ 15. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli: (…)

Egzaminator może czytać pytania podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Zmian dla dyslektyków

 § 18. 4. W przypadku osoby z dysleksją, posiadającej opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dopuszcza się przygotowanie dla tej osoby przez ośrodek egzaminowania indywidualnego egzaminu w zakresie części teoretycznej, w którym uczestniczyć będzie egzaminator prowadzący egzamin oraz inny egzaminator wyznaczony przez koordynatora lub egzaminatora nadzorującego. Egzaminator wyznaczony przez koordynatora lub egzaminatora nadzorującego czyta osobie egzaminowanej treść pytań i odpowiedzi wyświetlane na monitorze komputera. Pozostałe zasady przeprowadzania tego egzaminu
nie ulegają zmianie.

Dłuższy czas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

To ułatwienie dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

W teście na prawo jazdy osoby te mają na przeczytanie:

 • treści pytania, z części podstawowej 40 sekund (zamiast 20) , po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund;
 • pytania i udzielenie odpowiedzi, z części specjalistycznej testu – łącznie 75 sekund (zamiast 50).

Egzaminator nie może prowadzić

Chodzi o egzamin praktyczny na kat AM, A1, A2 lub A.

§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, którego nie jest kierującym, jadącego za osobą egzaminowaną (…).

Egzaminator nie poinformuje od razu o wyniku egzaminu

Zgodnie ze starymi zasadami

egzaminowania egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego, egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.

Od 1 stycznia 2024 nie posłyszymy informacji o oblaniu egzaminu w trakcie jego trwania. Zapis o informowaniu osoby egzaminowanej o negatywnym wyniku egzaminu został wykreślony:

egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego podając informację o nazwie zadania, w którym został popełniony błąd; w przypadku określonym w § 12 ust. 2 lub przerwania egzaminu, egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu;(…)

Egzaminator poda wynik negatywny w trakcie rwania egzaminu w dwóch sytuacjach:

 1. Jeśli spełnione zostaną przesłanki § 12 ust. 2.
 2. Jeśli egzamin musi zostać przerwany (tabela błędów).

Dla porządku podam jeszcze co mówi wspomniany wyżej § 12 ust. 2.:

Części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu kierując pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym:

 1. przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

 2. najechała albo potrąciła pachołek lub tyczkę;

 3. dwukrotne nieprawidłowo wykonała zadanie, o którym mowa w poz. 1–11 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

 4. w przypadku egzaminu w zakresie pozwolenia – ruszyła w sposób niekontrolowany w niewłaściwym kierunku lub dwukrotne nieprawidłowo wykonała zadanie określone w tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Egzaminator nie musi przerywać egzaminu na prawo jazdy

To bardzo interesująca zmiana. Od 1 stycznia 2024 egzaminator nie musi przerywać egzaminu na prawo jazdy dyktując wynik negatywny, jeśli popełniony został błąd z tzw tabeli błędów. Według nowych zasad jeżeli wystąpiły okoliczności określone w wspominanej tabeli ( a dokładniej tabeli nr 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia), a zachowanie osoby zdającej nie zagrażało bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego, egzamin na prawo jazdy nie będzie przerywany.

Zmieniona tabela błędów

Oto nowa tabela błędów (tabela nr 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia).

Warto zwrócić uwagę, że zmienił się nagłówek tabeli.

Zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
1 Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować
kolizją lub wypadkiem drogowym.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa
pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla
pieszych.
5 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą
wjeżdża osoba egzaminowana.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej
specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia
jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu albo w strefie
zamieszkania.
8 Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9 Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu …”,*
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy…”,*
9.6 „wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,
9.7 „linia podwójna ciągła”,
9.8 „zakaz ruchu”.
10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów
poruszających się po tej samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania.
11 Naruszenie zakazu zawracania.
12 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13 Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14 Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15 Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17 Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18 Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy lub tramwajowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Nie tylko kamera cofania na egzaminie

Ciekawą zmianą jest umożliwienie wykorzystywania na egzaminie  znajdujących się w fabrycznym wyposażeniu pojazdu. Oznacza to, że katalog elektronicznych pomocników pojazdu egzaminacyjnego nie jest już ograniczony do określonych wcześniej:

 • czujniki parkowania;
 • tylna kamera cofania;
 • lusterka automatycznie opuszczające się podczas cofania;
 • system wspomagania ruszania pod górę – w przypadku jeżeli system ten nie uruchamia się po zaciągnięciu albo uruchomieniu hamulca postojowego.

Od 1 stycznia zakres cały wyposażenia pojazdu będzie dostępny osobie egzaminowanej:

§ 32. Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik egzaminu, jeżeli (…)  korzystała z urządzeń innych niż znajdujące się w fabrycznym wyposażeniu pojazdu we właściwym wykonaniu zadań egzaminacyjnych, lub wykonywała te czynności niesamodzielnie.

Czyli na przykład kamera 360 i asystent pasa ruchu tak, ale asystent parkowania, który zaparkuje pojazd za osobę egzaminowaną – nie.

No i na koniec mała zmiana w tabeli zadań egzaminacyjnych

Pkt 9 tabeli zadań egzaminacyjnych realizowanych w ruchu drogowym (tab. 7 załącznika 2) nie brzmi już:

Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd).

Zamiast tego mamy:

Przejazd przez węzeł (wjazd i zjazd).

i to nie w tabeli 7, zał. 2, a w tabeli 6 zał. 1, gdyż jak wspomniano na wstępie, kolejność tabel została zmodyfikowana.

Będzie łatwiej?

Ostatecznie, to od przygotowania i umiejętności osoby zdającej będzie zależało, czy egzamin na prawo jazdy zda, czy też go obleje.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com