Skip to main content

Egzaminator WORD przed rozpoczęciem egzaminu na prawo jazdy ma prawo Cię wylegitymować i z całą pewnością skorzysta z tego przywileju. Jaki dokument tożsamości jest obowiązujący w WORD?

Dokument tożsamości na egzaminie

Zgodnie z § 12. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden
z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 1. dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa
  członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
  (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest
  udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia
  30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2020, str. 1);
 2. kartę pobytu;
 3.  paszport lub inny dokument podróży;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgodę na pobyt tolerowany;
 7. dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U.
  poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.5)), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.

Nie mam dokumentu tożsamości na egzaminie

Co się stanie?

Zgodnie z §  15. cytowanego wyżej rozporządzenia

Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego, jeżeli: nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin; (…).

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com