Skip to main content

Koronawirus sprawił, że WORD-om coraz trudniej jest obsadzić grafiki i zrealizować egzaminacyjny rozkład jazdy. Pojawił się więc pomysł złagodzenia – między innymi – niektórych przepisów, które weszły w życie z początkiem 2020 roku.

Do konsultacji społecznych trafił wczoraj (3 listopada 2020) projekt zmian rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Proponowanemu rozwianiu sprzeciwia się NSZZ “Solidarność”-80 w WORD.

Miało być mniej stresu

I pewnie odrobinę tak jest. Kursanci na egzamin czekają teraz krócej niż na podmiejski, pojawił się jednak kolejny problem, który sygnalizowaliśmy i który zauważył Poseł Jan Kanthak wyłuszczając go w swojej interpelacji poselskiej (dodaliśmy własne pogrubienia tekstu):

Szanowna Pani Marszałek!

W ostatnim czasie dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego zgłaszali do mnie problemy wywołane nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206) w sprawie egzaminowania. Powyższa zmiana rozporządzenia bezpośrednio wpłynęła na:

1. Zdecydowane zmniejszenie środków finansowych przekazywanych przez WORD-y (w niektórych województwach do zera) na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży, gdyż WORD-y z tych właśnie środków muszą finansować dodatkowe zatrudnienie, zakup nowych pojazdów egzaminacyjnych oraz modernizację infrastruktury (powiększenie placów manewrowych).

2. Zdecydowane pogorszenie jakości obsługi:

Odmawia się przyjęcia na egzamin osoby, która spóźni się ponad 15 minut, co skutkuje poniesieniem kolejnej opłaty egzaminacyjnej.

Uniemożliwia przeprowadzanie egzaminów teoretyczno-praktycznych w tym samym dniu, co powoduje przynajmniej dwukrotny przyjazd do WORD i generuje dodatkowe koszty.

Odmawia się przeprowadzenia egzaminu praktycznego osobom zapisanym w danym dniu z powodu usprawiedliwionej absencji egzaminatorów (limit 10 osób dla egzaminatora w danym dniu).

Wydłuża czas oczekiwania na egzamin, ponieważ WORD-y nie zatrudnią nowych egzaminatorów ze względu na brak środków finansowych.

3. Zdecydowane obniżenie wynagrodzenia egzaminatorów oraz uniemożliwienie pracy w godzinach nadliczbowych powoduje odejście z pracy najbardziej wartościowych osób, a przede wszystkim zwiększa wzrost zagrożenia korupcyjnego.

Niestety, ale wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie były przygotowane na tak dynamicznie wprowadzone zmiany, które przełożyły się na pogorszenie aspektów finansowych oraz organizacyjnych. Niewątpliwie odbije się to na pogorszeniu warunków uzyskania prawa jazdy, obsługi klienta oraz obniżeniu wydatków na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zważając na wcześniej wymienione aspekty, proszę o odpowiedź na poniższe pytania.

1. Czy Ministerstwo Infrastruktury rozważa zmianę nowelizacji rozporządzenia z 28 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206) w sprawie egzaminowania?

2. Czy Ministerstwo Infrastruktury zwiększy zakres oraz częstotliwość konsultacji z jednostkami wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na płaszczyźnie przyszłych rozporządzeń?

Resort odpowiada

Odpowiedź ministerstwa na poselskie zapytania wyszła z ust Sekretarza Stanu, Rafała Webera.

Tutaj także pozwoliliśmy sobie na własne pogrubienia tekstu.

Szanowna Pani Marszałek,
odpowiadając na interpelację posła Jana Kanthaka, nr 11685 z dnia 8 października 2020 r., w sprawie funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiam następujące informacje.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. poz. 1206). Rozporządzenie to w zasadniczy sposób przeorganizowało pracę Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego wprowadzając rozwiązania prawne wymuszające wskazanie jednoznacznej i dokładnej godziny o której będzie przeprowadzany egzamin państwowy, zarówno jego część praktyczna, jak i teoretyczna, dla każdej osoby egzaminowanej. Dokonano także zmiany polegającej na wskazaniu maksymalnej liczby egzaminów jakie może przeprowadzać konkretny egzaminator w ciągu dnia. Wskazano także jak długo w ciągu dnia egzaminator może pracować. W związku z wprowadzeniem tych przepisów podjęto decyzję o monitorowaniu ich stosowania w celu sprawdzenia ich działania w praktyce i ewentualnej poprawy ich działania w kierunku uelastycznienia ich stosowania.

Wszystkie zaproponowane zmiany miały na celu poprawę komfortu przystępowania do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osoby egzaminowane, a także umożliwienie egzaminatorom spokojne wykonywanie oceny osób egzaminowanych bez presji, że do przeegzaminowania w ciągu dnia jest jeszcze kilkanaście osób.

Odpowiadając na pytanie pierwsze dotyczące zmiany nowelizacji rozporządzenia z 28 czerwca 2019 r. (Dz. U. Z 2019 r., poz.1206) w sprawie egzaminowania informuję, że w związku z zebranymi w trakcie monitoringu uwagami oraz wnioskami poszczególnych organizacji społecznych obecnie trwają prace nad nowelizacją powyższego rozporządzenia.

Natomiast odpowiadając na pytanie drugie dotyczące zwiększenia zakresu oraz częstotliwość konsultacji z jednostkami Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego na płaszczyźnie przyszłych rozporządzeń informuję, że zarówno Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego jak również Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów od lat są stronami uzgodnień społecznych prowadzonych w ramach prac legislacyjnych nad projektami kolejnych rozporządzeń czy ustaw. Ministerstwo Infrastruktury także regularnie zasięga stanowiska tych podmiotów w sprawach ich dotyczących. Dodatkowo należy wskazać, że w ramach prac legislacyjnych projekty przesyłane są także do organów założycielskich i nadzorczych nad WORD czyli do Marszałków Województw.

Planowane zmiany przepisów nie podobają się “Solidarności” -80

Jak już wcześniej pisaliśmy resort infrastruktury pragnie zmian umożliwiających lepsze wykorzystanie czasu pracy egzaminatorów, czy wręcz optymalizujących organizację pracy ośrodków ruchu drogowego. Pomysł ministerstwa nie podoba się związkowcom NSZZ “Solidarność”-80 w WORD.

List Otwarty NSZZ “Solidarność”-80 w WORD

Łódź, 3 listopada 2020 roku
S80/MI/1/2020
Minister Infrastruktury
List Otwarty

Szanowny Panie Ministrze
W imieniu Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ „Solidarność”-80 w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego, działającej w 13 ośrodkach egzaminowania: WORD Łódź, w WORD Katowice, w WORD Tarnobrzeg, w WORD Krosno, w WORD Ciechanów, w WORD Leszno, w DORD Wrocław, w WORD Legnica, w WORD Białystok, w WORD Piła, w WORD Opole, w MORD Kraków i w MORD Nowy Sącz, w związku z nasilającymi się naciskami (interpelacja posła Kanthaka, pisma kierowane do Pana Ministra ze strony Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów, artykuły prasowe) na Ministerstwo Infrastruktury zmierzającymi do wymuszenia zmian w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania z 28 czerwca 2019 roku, postanowiłem napisać do Pana kolejny list otwarty, który ma być w swym założeniu apelem o niezmienianie tego co dobre w w/w dokumencie.
Z wielkimi obawami obserwuję próby wymuszenia na Panu Ministrze uwolnienia ilości egzaminów przeprowadzanych przez egzaminatorów i tym samym zmiany zapisów w/ w Rozporządzenia w § 13 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 5. Wprowadzeniem Rozporządzenia z 28
czerwca 2019 roku zakończył Pan kilkunastoletni okres w ośrodkach egzaminowania charakteryzujący się:
– maksymalizacja zysku poprzez planowanie nadmiernej ilości egzaminów
przypadających na jednego egzaminatora
– bezkarnością Dyrektorów ośrodków w kwestii nadmiernego planowania egzaminów
oraz w kwestii wymuszania na egzaminatorach pożądanych zachowań (dotyczących ilości przeprowadzanych egzaminów)
– instrumentalnym traktowaniem egzaminatorów, którzy byli postrzegani jako
dostarczycieli kasy, a nie jako osoby dbające o poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w
Polsce
– nadmiernym oczekiwaniem na egzamin przez kandydatów na kierowców, co wynikało z preferowanego przez Dyrektorów stylu planowania ilości egzaminów nastawionego na maksymalizację zysku
Rezygnacja z tych zapisów bądź otworzenie furtki do nadmiernego planowania egzaminów przypadających na jednego egzaminatora spowoduje, że te wszystkie zjawiska powrócą, że znowu ośrodki egzaminowania upodobnią się do fabryk przysłowiowych gwoździ gdzie ilość a nie jakość będzie miała znaczenie.
Wszelkie działania zmierzające do uwolnienia ilości egzaminów przeprowadzanych przez egzaminatorów wynikają z jednego, w ośrodkach zaczyna brakować środków finansowych. I teraz powstaje pytanie dlaczego zaczyna ich brakować? Przecież to powinny być kury – monopolistki znoszące złote jaja. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wraz ze zmianą zapisów w Rozporządzeniu z 28 czerwca 2019 roku, które spowodowała zmniejszony dopływ gotówki do ośrodków, powinna pójść gruntowna racjonalizacja funkcjonowania, organizacji ośrodków egzaminowania. Powstaje pytanie na czym powinna one polegać?
Według mnie przede wszystkim na:
– racjonalizacji zatrudnienia w administracji — są takie ośrodki gdzie stosunek egzaminatorów do administracji wynosi 1:2 (a są i takie ośrodki gdzie ten stosunek jest jeszcze mniej korzystny). Przed zmianą rozporządzenie jeszcze udawało się utrzymać taki
stan, ale wprowadzone zmiany ujawniły przerost zatrudnienia w ośrodkach. Konsekwencją są problemy finansowe.
– zmniejszeniu ilości osób piastujących w ośrodkach stanowiska dyrektorskie lub kierownicze — są takie ośrodki gdzie pracowników jest 20, kadra zarządzająca liczy 3 osoby, do tego dochodzi jeszcze kadra kierownicza a Dyrektor zarabia 17000 złotych. Niestety Ośrodki egzaminowania to często przechowalnie dla działaczy politycznych
– zatrudnieniu większej ilości egzaminatorów — problem jest taki, że Dyrektorzy tego nie robią albo jeśli chcą to nie mogą znaleźć chętnych bo oferują zarobki (bądź poszukują najtańszych egzaminatorów posiadających tylko kategorię B), które w ogóle nie korespondują z wysiłkiem i odpowiedzialnością, które niesie ta praca
Przed Panem Ministrem trudna decyzja. Najprościej byłoby dosypać pieniędzy do systemu czyli ulec presji pewnych środowisk, uwolnić liczbę egzaminów i spowodować, że wszystko się będzie znowu bilansowało ale spadnie jakość egzaminowania, kandydaci znowu
będą czekali na egzaminy, a ośrodki zmienią się w miejsca do generowania wyniku finansowego w których przez wszystkie przypadki będziemy znowu odmieniali słowo przerób. Trudniejsza droga to pozostawienie tych dobrych przepisów i w ten sposób
wymuszenie na Dyrektorach zmian w strukturze zatrudnienia, racjonalizację funkcjonowania ośrodków.
Wielokrotnie pisałem do Pana listy otwarte, w których informowałem o patologiach obecnego systemu egzaminowania. Wierzę, że przez te wszystkie lata, nie piszę do przysłowiowej szuflady, że ktoś kompetentny pochyla się nad moimi listami i dostrzega w nich choć odrobinę racjonalności i trzeźwego patrzenia na sprawę.
Na sam koniec jako wieloletni egzaminator i działacz związkowy dziękuje Panu za te dobre zmiany wprowadzone do Rozporządzenia w sprawie egzaminowania z 28 czerwca
2019 roku, które spowodowały, że mogę wreszcie egzaminować a nie realizować oczekiwania dyrektorskie w kwestii przerobu. Dziękuje również za to, że poprzez swoje decyzje dał Pan egzaminatorom choć trochę poczucia satysfakcji z wykonywanego zawodu i podmiotowości.
Apeluję niech Pan nie zmienia tego co dobre, tego co Pan sam wprowadził i co wyeliminowało wiele patologii z Ośrodków. Ten system wymaga jeszcze wielu zmian, ale pierwszy krok został poczyniony. Wycofanie się z niego oznacza dla egzaminatorów powrót do znanej im patologii. Na to na pewno nie będzie zgody Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ „Solidarność”-80 w WORD.
Z wyrazami szacunku

Radosław Banaszkiewicz

Wprowadzeniu ograniczenia liczby egzaminów przychylni byli min Przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Region Ziemia Łódzka.

Czy szkolenia w nauce jazdy będą wstrzymane? Jest rozporządzenie

Czytaj:

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com