Skip to main content

Wymagania formalne do przeprowadzenia kursu nauki jazdy.

Ośrodek szkolenia kierowców przed przyjęciem na szkolenie podstawowe lub szkolenie uzupełniające:

1)    sprawdza, czy osoba szkolona spełnia warunki  formalne (niekaralność, stan zdrowia, wiek, posiadane uprawnienia),

2)    pobiera na podstawie informacji oraz na podstawie numeru PESEL osoby szkolonej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, informacje i dane zawarte w profilu kandydata na kierowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym,

3)    wpisuje imię i nazwisko osoby szkolonej oraz jej numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL do książki ewidencji osób szkolonych,

4) przydziela osobie szkolonej instruktora prowadzącego;

5)    wydaje osobie szkolonej kartę przeprowadzonych zajęć lub tworzy dla niej kartę w systemie teleinformatycznym ośrodka szkolenia kierowców przed rozpoczęciem szkolenia w części:
a) teoretycznej albo
b) praktycznej – jeżeli zakres szkolenia obejmuje wyłącznie zajęcia praktyczne

6)    wpisuje do karty przeprowadzonych zajęć numer ewidencyjny instruktora prowadzącego przydzielonego danej osobie szkolonej.

Ewidencje

Przeprowadzenie poszczególnych zajęć w ramach szkolenia jest potwierdzane w karcie przeprowadzonych zajęć
stosowanej na kursie dla kandydatów na kierowców każdorazowo:
1) w momencie rozpoczynania zajęć poprzez wpisanie daty i godziny rozpoczęcia szkolenia oraz numeru ewidencyjnego
osoby prowadzącej zajęcia, jeżeli go posiada;
2) po zakończeniu zajęć poprzez wpisanie godziny zakończenia szkolenia i złożenie podpisu przez osobę prowadzącą
zajęcia i osobę szkoloną.

W przypadku wykładów potwierdzenia odbycia zajęć teoretycznych w karcie przeprowadzonych zajęć stosowanej na kursie dla kandydatów na kierowców dokonuje wykładowca lub instruktor jednorazowo po zakończeniu wszystkich zajęć

Wzór książki ewidencji osób szkolonych oraz kartę przeprowadzonych zajęć określa odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor w porozumieniu z tą osobą, przy czym:

1)    liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:

a) 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia,
b) 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
c) 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, D1, D,
d) 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM;

2) liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:
a) 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
b) 15 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B+E,
c) 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, D1+E lub T,
d) 25 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C+E lub D+E,
e) 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, C, D1 lub pozwolenia, z zastrzeżeniem pkt 5,
f) 60 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii D.

Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia mogą rozpoczynać się po przeprowadzeniu zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia (o ile jest wymagana) i w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy powinny uwzględniać  minimalny czas jazdy poza obszarem zabudowanym o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.

Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia – 60 minutom.

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców, który wydał kartę przeprowadzonych zajęć, w przypadku przerwania szkolenia podkreśla i podpisuje kartę po ostatniej wpisanej pozycji.

Po zakończeniu lub przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną do książki ewidencji osób szkolonych wpisuje się:

1)    liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej lub praktycznej szkolenia przeprowadzonych w danym ośrodku szkolenia kierowców lub innym podmiocie prowadzącym szkolenie;

2)    datę zakończenia lub przerwania szkolenia;

3)    numer instruktora prowadzącego szkolenie;

Książkę ewidencji osób szkolonych przechowuje się przez okres 10 lat od daty dokonania w niej ostatniego wpisu, zaś karta przeprowadzonych zajęć jest przechowywana przez okres 24 miesięcy. Po upływie tego okresu karty podlegają zniszczeniu.

W przypadku przerwaniu szkolenia przez osobę szkoloną, po upływie w/w terminu, kierownik ośrodka szkolenia kierowców  przesyła w postaci elektronicznej właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy informację o w/w fakcie w celu udostępnienia przez ten organ profilu kandydata na kierowcę kolejnemu podmiotowi prowadzącemu szkolenie tej osoby.

Egzamin wewnętrzny

Egzamin wewnętrzny , który zobowiązany jest przeprowadzić ośrodek kształcenia kierowców składa się z części:

1)    teoretycznej – przeprowadzanej w sali wykładowej przy użyciu testu komputerowego;

2)    praktycznej – przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.

Zakres części teoretycznej egzaminu wewnętrznego (liczba pytań egzaminacyjnych, ich tematyka)  jak i części praktycznej oraz czas ich trwania a także sposób dokonywanej oceny są zgodne z trybem przeprowadzania egzaminu państwowego.

Po zakończeniu części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor przeprowadzający egzamin omawia z osobą
szkoloną popełnione przez nią błędy, a w przypadku zakończenia egzaminu  z wynikiem negatywnym instruktor prowadzący ustala wraz z osobą szkoloną, dalszy zakres szkolenia niezbędny do uzyskania wszystkich umiejętności.

Informację o wyniku części teoretycznej egzaminu wewnętrznego umieszcza się w dokumentacji kandydata na kierowcę. Natomiast z części praktycznej sporządza się arkusz przebiegu, który podpisuje instruktor i osoba szkolona. Jako arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego wykorzystuje się arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego stosowany do przeprowadzania egzaminów państwowych

Na zakończenie egzaminu sporządza się arkusz przebiegu egzaminu wewnętrznego, który wydaje się osobie szkolonej a kopię pozostawia w środku szkolenia kierowców.

Pozostałe obowiązki

Po zakończeniu kursu  jego organizator  wydaje uczestnikom zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

O rozpoczęciu kursu przedsiębiorca prowadzący ośrodek kształcenia kierowców jest zobowiązany też w odpowiednich terminach  informować  starostę. Niezależnie od powyższego ciąży na nim wymóg przekazywania w układzie rocznym  dokumentacji z przeprowadzonych kursów.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com