Skip to main content

Masz prawo jazdy, ale od ukończenia kursu minęło już sporo czasu i nie masz pewności co do swoich umiejętności? Potrzebujesz więc szkolenia, ale nauce jazdy nie Cię przeszkolić. To może jednak zmienić się.

Wmyśl art. 112 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. zapisano, szkolenie praktyczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może być prowadzone wyłącznie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy a tych w kraju jak na lekarstwo, w dodatku placówki te nie są przystosowane do szkolenia osób, którym tak naprawdę potrzebny jest nowy kurs od podstaw.

Poseł Artur Soboń chce, aby osoby chcące podnieść jakość swoich podstawowych praktycznych umiejętności kierowania pojazdem mogły odbyć stosowne szkolenie w nauce jazdy.

W interpelacji Posła czytamy min.:

  • Obowiązujące obecnie przepisy powodują znaczny problem dla osób, które posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów, jednak z różnych względów od dłuższego czasu nie praktykowały. Osoba taka wykazując się odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem, po dłuższej przerwie w prowadzeniu pojazdów, skierować chce swoje kroki do szkoły nauki jazdy (w której przecież zdobywała swoje pierwsze doświadczenia za kierownicą) a gdzie pod okiem doświadczonego instruktora będzie mogła przypomnieć sobie wszystkie zasady i przepisy ruchu drogowego oraz ponownie nauczyć się panować nad pojazdem. Obywatel chcąc zamówić tego rodzaju usługę kieruje się świadomością, iż instruktor w samochodzie szkoleniowym dysponuje zdublowanym systemem sterowania pojazdem i w razie problemów wesprze go unikając zagrożenia jak również bywa przekonany, że instruktor w znacznym stopniu przejmie odpowiedzialność za prawidłowy sposób prowadzenia pojazdu osoby, która dawno nie prowadziła pojazdu.
  • OSK są zobowiązane posiadać właściwą infrastrukturę pozwalającą na prowadzenie kursów nauki jazdy, w tym: materiały dydaktyczne w postaci tablic poglądowych na sali wykładowej, programów komputerowych etc. a także pojazdów przystosowanych do prowadzenia szkolenia wyposażonych w dodatkowy pedał hamulca oraz zestaw lusterek dla instruktora oraz specjalne oznaczenia pojazdu z postaci charakterystycznego znaku z literą „L” na dachu, dzięki któremu inni uczestnicy ruchu są poinformowani o fakcie prowadzenia tego pojazdu przez osobę, której umiejętności mogą być bardzo małe i należy zachować szczególną ostrożność wobec tego pojazdu. Niestety, zgodnie z art. 112 ustawy o kierujących pojazdami, szkolenie osób posiadających uprawnienia, w tym również osób, które ze względu na długotrwałą przerwę w prowadzeniu pojazdów nie posiadają wystarczających umiejętności kierowania, może być prowadzone wyłącznie przez ośrodki doskonalenia techniki jazdy (ODTJ). Tego rodzaju ośrodki szkoleniowe przeznaczone są jednak do prowadzenia zajęć doskonalących umiejętności prowadzenia pojazdu – przede wszystkim w warunkach specjalnych, a nie do nauki przepisów i zasad oraz praktycznej nauki jazdy w ruchu drogowym.
  • ODTJ są zobowiązane do posiadania infrastruktury w postaci specjalnych placów manewrowych, płyt poślizgowych i urządzeń destabilizujących tor jazdy w celu umożliwienia osobie kierującej zapoznanie się z fizyką pojazdu oraz poznanie i opanowanie różnorodnych zachowań pojazdów w warunkach trudnych, jednak nie posiadają środków dydaktycznych charakterystycznych dla realizacji procesu szkolenia kandydata na kierowcę. ODTJ nie są zobowiązane do posiadania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy (dodatkowy hamulec, lusterka, oznakowanie) ani nawet materiałów dydaktycznych przeznaczonych do nauki przepisów o ruchu drogowym. Również uprawnienia instruktora techniki jazdy nie są tożsame z uprawnieniami instruktora techniki jazdy. W 2013 roku zmieniono zasady nadawania tych uprawnień i od tego czasu uzyskanie uprawnień instruktora techniki jazdy nie wymaga już posiadania uprawnień instruktora nauki jazdy, co znacząco zmienia obraz kompetencji tych instruktorów.
  • ODTJ z przyczyn ekonomicznych nie są zainteresowane prowadzeniem szkoleń „nauki jazdy” gdyż usługi doskonalenia techniki jazdy są wielokrotnie bardziej dochodowe. Z punktu widzenia obywatela nie bez znaczenia jest fakt, iż dostęp do ODTJ jest bardzo ograniczony ze względu na ich małą liczbę. Dla osoby, która potrzebuje skorzystać z takich usług kilkakrotnie a nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt razy, bo często powrót „za kierownicę” wymaga realizacji programu całego kursu na prawo jazdy czyli 30h zajęć teoretycznych i 30h zajęć praktycznych, dostęp do ośrodka ma ogromne znaczenie. Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 20 ośrodków uprawnionych do prowadzenia przedmiotowych szkoleń podczas gdy – z niezrozumiałych przyczyn nieuprawnionych do prowadzenia przedmiotowych szkoleń – ośrodków szkolenia kierowców jest blisko 6000.
  • Przestawiony stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, iż osoba, która będąc dojrzałym i odpowiedzialnym obywatelem, chcąc wrócić do kierowania pojazdami i oprzeć się przy tym o doświadczenie instruktora nauki jazdy kieruje swoje kroki do OSK. Ośrodek szkolenia kierowców chcąc pomóc obywatelowi w problemie – w sposób zupełnie naturalny dla swojego przeznaczenia, doświadczenia i wyposażenia – chce przeprowadzić szkolenie tej osoby, jednak z formalno-prawnego punktu widzenia nie ma do tego prawa.
  • Sam instruktor nauki jazdy, zobligowany przez przedsiębiorcę do odbycia zajęć szkoleniowych, również staje przed trudną decyzją dotyczącą użycia oznakowania „L” na dachu pojazdu. Z logicznego punktu widzenia prowadząc zajęcia z osobą o małych umiejętnościach, rozsądnym jest oznakowanie pojazdu szkoleniowego, aby uczynić zadość zasadom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Stoi to jednak w oczywistej sprzeczności z przepisami art.55 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że tablicą „L” oznakowuje się pojazdy przeznaczone do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego, zaś szkoleniem nauki jazdy jest szkolenie osoby nie posiadającej uprawnień. Świadczenie tego rodzaju usług przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców może być traktowane przez organ nadzoru jako prowadzenie szkolenia niezgodnie z przepisami, choć oczywiście problem o znacznie poważniejszej wadze będzie miał miejsce, gdy podczas prowadzenia szkolenia z osobą posiadającą uprawnienia dojdzie do wypadku drogowego. Wielu przedsiębiorców obawiając się konsekwencji odmawia klientom świadczenia takich usług co powoduje, że osoba zmuszona życiowymi okolicznościami do prowadzenia pojazdu wraca do uczestnictwa w ruchu drogowym samodzielnie, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa swojego i innych uczestników ruchu.

Poseł zwraca się do ministra infrastruktury i budownictwa z zapytaniem, czy widzi on potrzebę podjęcia działań w zakresie umożliwienia praktycznego pozyskiwania podstawowych umiejętności prowadzenia pojazdów silnikowych osobom posiadającym już uprawnienia w ośrodku szkolenia kierowców – z wyłączeniem szkoleń w warunkach specjalnych?

Odpowiedź Ministerstwa

Zarządzeniem nr 35 z dnia 4 sierpnia 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Do zadań tego Zespołu, będącego organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa, należy w szczególności analiza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz opracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do podniesienia jakości szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. W ramach prac przedmiotowego Zespołu analizie może zostać poddane również szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami w ośrodkach szkolenia kierowców.

Źródło: Interpelacja nr 8588 w sprawie przeprowadzania kursów doszkalających dla osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com