Migający sygnał zielony. Będzie rewolucja w sygnalizacji świetlnej?

 

Czerwony stój, zielony idź- tego uczyli nas już w przedszkolu. Później na kursie nauki jazdy dowiedzieliśmy się, że istnieją jeszcze dwa sygnały: żółty i żółty z czerwonym. Całkiem niedawno pojawiła się propozycja zmiany tych zasad poprzez dodanie kolejnego sygnału świetlnego – migającego zielonego.

Poseł Paweł Szramka zauważył, że

Dobrym rozwiązaniem, które sprawdziło się w kilku krajach europejskich, m.in.: na Ukrainie, na Litwie, w Austrii było wprowadzenie migającego światła zielonego, przed zmianą na światło żółte, a następnie czerwone. Podobnie można zmienić zasady ze światłem czerwonym, które w końcowej fazie mogłoby migać, aby dać znać kierowcy do przygotowania się do jazdy. Daleko nie szukając, podobny system działa w Polsce w przypadku sygnalizacji świetlnej dla pieszych. Światło zielone miga kilkukrotnie przed zmianą na światło czerwone. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zarówno kierowcy jak i piesi czują się bezpiecznie, ponieważ dokładnie wiedzą ile czasu pozostaje im do zmiany świateł.

Jako znak „ruchu” przyjęto zielony, ponieważ kolor ten budzi pozytywne skojarzenia, a czerwień jako znak „stop” – bo jest powszechnie kojarzona z zagrożeniem; żółty – najlepiej widoczny – zapowiada zmianę

Nowy sygnał ma dać więcej bezpieczeństwa

Poseł zauważa, że

W praktyce kierujący pojazdem na drodze nie jest w stanie spodziewać się, w którym momencie jazdy sygnalizacja świetlna zmieni barwę z zielonej na żółtą, a następnie na czerwoną. O ile kierujący zwykłymi samochodami osobowymi, jadąc zgodnie z przepisami ruchu drogowego będą w stanie wyhamować i zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych, o tyle kierowcy samochodów dostawczych oraz przede wszystkim dużych samochodów ciężarowych (TIR-ów) już nie. Obecna sygnalizacja świetlna może zatem prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, bądź wypadków na drodze.

W związku z powyższym, Poseł pyta, czy Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zmianę przepisów w zakresie sygnalizacji świetlnej dla pojazdów samochodowych zgodnie z wyżej wymienioną koncepcją?

Przypominamy przy okazji, ze zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

  • sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
  • sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
  • sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,
  • sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

Ministerstwo odpowiada

Nad zapytaniem poselskim pochylił się Marek Chodkiewicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury:

obowiązujące przepisy rozporządzeń:

  • Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z późn. zm.),
  • Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

nie dopuszczają stosowania w sygnalizacji świetlnej dla pojazdów samochodowych migających sygnałów: zielonego i czerwonego. Wymaga podkreślenia, że również Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., której Polska jest stroną, nie przewiduje stosowania przedmiotowego rozwiązania. Przepisy Konwencji jednoznacznie regulują przedmiotową kwestię w art. 23 ust. 2 (w rozdziale III „Sygnalizacja świetlna”), który stanowi, że „Sygnały w systemie trójbarwnym składają się z trzech niemigających świateł, a mianowicie: czerwonego, żółtego i zielonego; światło zielone może być zapalone tylko wtedy, kiedy zgaszone są światła czerwone i żółte.”

Z powyższego wynika, że Konwencja o znakach i sygnałach drogowych nie dopuszcza stosowania migającego sygnału zielonego, ani czerwonego w trójbarwnej sygnalizacji świetlnej na drogach.

Zasady stosowania sygnałów świetlnych obowiązujących w ruchu drogowym określa załącznik nr 3 do wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Przepisy w nim zawarte odnoszą się m.in. do zasad konstrukcji programów drogowych sygnalizacji świetlnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poszczególnych grup uczestników ruchu. Szczegółowe regulacje w zakresie sekwencji wyświetlania poszczególnych rodzajów sygnałów obejmują m.in. sygnał żółty, wyświetlany przez 3 s, po którym wyświetlany jest sygnał czerwony. Czas wyświetlania sygnału żółtego jest stały i niezależny od geometrii skrzyżowania, na którym funkcjonuje sygnalizacja świetlna.

Marek Chodkiewicz słusznie zauważa, że:

W przypadku rozległego obszaru skrzyżowania stosuje się opóźnienia czasu wyświetlania sygnałów zezwalających na ruch (sygnałów zielonych) dla relacji kolizyjnych z pojazdami opuszczającymi skrzyżowanie, które w chwili rozpoczęcia nadawania sygnału żółtego znajdowały się blisko sygnalizatora i nie mogły zatrzymać się bez gwałtownego hamowania.

Proponowany w treści interpelacji dodatkowy sygnał zielony migający (wyświetlany przed sygnałem żółtym), stanowiłby w efekcie wydłużenie czasu wyświetlania sygnałów w sekwencji ostrzegawczej (zielony migający + żółty), przed wyświetleniem sygnału nie zezwalającego na ruch (czerwonego). Taka sekwencja sygnałów mogłaby w konsekwencji skutkować przyspieszaniem przez kierujących pojazdami podczas nadawania sygnału zielonego migającego, przed nadawaniem sygnału żółtego (3 s) i powodować dodatkowe zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, ze względu na wyższą prędkość ruchu tych pojazdów, a w rezultacie poważniejsze skutki ewentualnej kolizji.

Podsumowując, w mojej ocenie obowiązujące przepisy szczegółowe, dotyczące zasad funkcjonowania drogowej sygnalizacji świetlnej są wystarczające z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie, wprowadzenie migających sygnałów (czerwonego i zielonego) w sygnalizacji mogłoby skutkować trudnymi do przewidzenia reakcjami kierujących pojazdami (np. zwiększanie prędkości przed skrzyżowaniem na widok sygnału zielonego migającego). W związku z powyższym, wprowadzanie proponowanych w treści interpelacji zmian do obowiązujących przepisów z zakresu znaków i sygnałów drogowych, nie wydaje się uzasadnione.

Czyli będzie po staremu.

To dobrze.

Jak oni tam jeżdżą?

W wielu krajach – min USA –  światło zielone nie jest poprzedzone sygnałem światła żółtego. Tam też w niektórych stanach USA sygnał zielony migający oznacza, iż nie występuje kolizja przy skręcaniu w lewo. Takie zachowanie sygnalizatora nosi nazwę Advanced Green. 

Co ciekawe w Stanach dozwolony jest skręt w prawo na czerwonym świetle. Jeżeli występuje skrzyżowanie dwóch dróg jednokierunkowych i możliwy jest skręt w lewo, jest on również dozwolony w takiej sytuacji. Kierowca jest jednak obowiązany zatrzymać się przed sygnalizatorem i ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu, którzy mają zielone światło. Warunkowy skręt nie jest dozwolony w Nowym Jorku, w sytuacjach gdy został on zabroniony odpowiednim znakiem drogowym („Zakaz skręcania na czerwonym”, ang. No turn on red) lub gdy skręt jest sterowany sygnalizacją kierunkową. Więcej o ciekawych przepisach w innych krajach: Najdziwniejsze przepisy drogowe.

Jak uniknąć kłopotów podczas wyjazdu za granicę? Czyli co kraj to przepis

Pierwsza sygnalizacja świetlna… wybuchła

Za pierwszą sygnalizację świetlną uznaje się urządzenie zamontowane na skrzyżowaniu ulic Bridge Street i New Palace Yard w Londynie, niedaleko Pałacu Westminsterskiego.  Sygnalizacja działała od 10 grudnia 1868 r. 2 stycznia 1869 roku kiedy to wyleciała w powietrze.

 

Poczytaj:

Interpelacja nr 19199 w sprawie systemu sygnalizacji świetlnej

Odpowiedź na interpelację nr 19199 w sprawie systemu sygnalizacji świetlnej

Sygnalizacja świetlna – migające zielone przed żółtym
Grafiki: Pexels.com/Wikipedia

Czytaj też