Skip to main content

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przeprowadziła serię kontroli w latach 2001, 2010 i 2014, ukazując nieprawidłowości w systemie szkolenia kierowców oraz nadzoru nad nimi. Wyniki te są przestrogą dla wszystkich młodych kierowców, przyszłych uczestników ruchu drogowego i instruktorów nauki jazdy.

Kontrola z 2001 roku: Skuteczność nadzoru i szkolenia kandydatów

W kontroli przeprowadzonej w 2001 roku, NIK wskazywała na wiele problemów związanych z nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców. Zalecenia dotyczyły m.in. niedopuszczania do zatrudniania egzaminatorów z urzędu, skuteczniejszego korzystania z uprawnień nadzorczych oraz intensyfikacji nadzoru nad WORD. Dla instruktorów nauki jazdy zalecano uzupełnienie akt o brakujące dokumenty, jednoznaczne informowanie egzaminowanych o ich prawach i obowiązkach oraz eliminację niewłaściwego zachowania egzaminatorów.

Kontrola z 2010 roku: Bezpieczeństwo ruchu drogowego

W 2010 roku NIK zwróciła uwagę na niewypracowany system szkolenia kierowców w latach 2000-2010. Niesprawnie funkcjonujący system szkolenia i egzaminowania doprowadził do tego, że osoby nieprzygotowane do bezpiecznego poruszania się po drogach uzyskiwały uprawnienia do kierowania pojazdami. Kontrola podkreślała potrzebę utworzenia skutecznego systemu szkolenia, przygotowującego kierowców do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Kontrola z 2014 roku: Nadawanie uprawnień do kierowania pojazdami:

Po wejściu w życie przepisów ustawy o kierujących, NIK stwierdziła nierzetelne wykonywanie obowiązków przez marszałków województw oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Nieprawidłowości obejmowały także nieuprawnione przekazywanie zadań podmiotom zewnętrznym. Kontrola wskazywała na konieczność poprawy nadzoru nad egzaminami państwowymi, badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wydawaniem stosownych orzeczeń.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce:

Polska, w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, nadal boryka się z niskim poziomem bezpieczeństwa drogowego. Wskaźnik liczby zabitych na 100 wypadków drogowych jest wyraźnie wyższy niż w innych krajach europejskich. Ryzyko utraty życia na polskich drogach jest znacznie większe niż w Niemczech czy Austrii.

Kontrole przeprowadzone przez NIK jawią się jako kluczowy sygnał dla młodych kierowców i instruktorów nauki jazdy. Poprawa systemu szkolenia i nadzoru jest niezbędna dla bezpieczeństwa na polskich drogach. Młodzi kierowcy powinni być świadomi wyzwań i wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje umiejętności. Instruktorzy natomiast muszą działać zgodnie z przepisami, dbając o solidne przygotowanie swoich uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Wszyscy, zarówno młodzi kierowcy, jak i instruktorzy, mają wspólny cel – poprawę bezpieczeństwa na drogach. Działania podejmowane teraz mogą przyczynić się do zmiany obecnej sytuacji i uczynić polskie drogi bezpieczniejszymi dla wszystkich uczestników ruchu.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com