Skip to main content

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców

Projekt został już skierowany do uzgodnień międzyresortowych: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287515.

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 i 904).

Zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu jest obowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i trybu przekazywania staroście przez administratora centralnej ewidencji kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie prawa jazdy określonej kategorii, uwzględniając w szczególności potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji.

W celu ujednolicenia zasad komunikacji na linii administrator centralnej ewidencji kierowców oraz starostowie przyjęto, że informacje będą udostępniane starostom do pobrania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przy wykorzystaniu którego prowadzona jest centralna ewidencja kierowców. Rozwiązania techniczne przygotowane zostaną przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach prowadzonego projektu informatycznego CEPiK 2.0. Informacje obejmować będą statystyki popełnionych naruszeń w okresie 2 lat przypisane do właściwego kierowcy. Informacje będą ujęte w przekroju miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym.

Data wejścia w życie projektowanego rozporządzenia jest związana z datą wejścia w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (1 stycznia 2017 r.), wówczas bowiem zostaną wprowadzone do systemu obsługującego centralną ewidencję kierowców stosowne powiadomienia, które będą przekazywane starostom.

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Przedmiot projektu rozporządzenia nie jest regulowany prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia do pobrania:

http://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/151505/4-rozporzadzenie-starosta-popr-dep-pdf.html

Uzasadnienie

http://mc.bip.gov.pl/fobjects/download/151506/4-uzasadnienie-starosta-popr-dep-doc.html

 

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com