Nowa kategoria prawa jazdy bez zdawania teorii? Taki padł pomysł

 

„Jedynym uzasadnieniem utrzymywania obowiązku zdawania egzaminu teoretycznego zdają się być wpływy do budżetu państwa z tytułu opłat egzaminacyjnych” -twierdzi poseł i poddaje w wątpliwość obowiązek zdawania teorii dla kolejnej kategorii uprawnień pytając jednocześnie ministra infrastruktury „Kiedy nienormalny, a przede wszystkim nielogiczny obowiązek powtórnego zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy przez osoby posiadające już prawo jazdy jakiejś kategorii zostanie zniesiony?”

To nie do końca takie głupie

Jakby tak się przyjrzeć dokładniej, to pomysł posła, a dokładniej Posła Jacka Wilka nie jest taki dziwny – ale pod pewnymi warunkami (co zauważamy dość niechętnie). Dziś bowiem zdając egzamin z teorii w zakresie kilku kategorii uprawnień jednocześnie kursanci rozwiązują kilka oddzielnych kompletnych testów egzaminacyjnych-dla każdej ze zdawanych kategorii właśnie, a czas egzaminu jest wydłużany o 25 minut dla każdej z nich. W takiej sytuacji wprawdzie należałoby utrzymać konieczność zdawania teorii dla każdej z kategorii prawa jazdy, ale w przypadku egzaminu łączonego może warto byłoby rozważyć możliwość rezygnacji ze zdawania części ogólnej (jest sama dla wszystkich kategorii), którą zdawałoby się raz dla wszystkich kategorii pozostawiając konieczność zaliczenia części specjalistycznej dla każdej ze zdawanych kategorii. To nawet byłoby w zgodzie z zasadami przeprowadzania szkolenia łączonego dla kilku kategorii uprawnień: rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców  zezwala naukom jazdy na urywanie czasu wykładowego jeśli kursant realizuje kurs nauki jazdy w zakresie więcej niż jednej kategorii uprawnień:

W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie:
1) jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, to określona dla każdej kategorii, o której mowa w:
a) ust. 1 pkt 1 lit. a (czyli kat. A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia), liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia ulega zmniejszeniu o 10,
b) ust. 1 pkt 1 lit. c (czyli kat. C1, C, D1, D), liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia ulega zmniejszeniu o 5;

 

Oczywiście jest też druga strona medalu – część kierowców posiadających już uprawnienia należałoby wysłać na ponowny egzamin teoretyczny, sprawdzający poziom wiedzy. Pomysł kierowania wszystkich kierowców na egzamin kontrolny padł już w 2017 roku a nie było to w Prima Aprilis.

Bo przepisy są takie same dla wszystkich

Poseł argumentuje:

(…)każdy, kto już posiada prawo jazdy, a chce zdobyć uprawnienia innej kategorii – na przykład posiadacz prawa jazdy kategorii „B” chce zdobyć uprawnienia motocyklowe kategorii „A” – musi ponownie zdawać egzamin teoretyczny.

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym są identyczne dla kierowców motocykla, samochodu osobowego, ciężarówki czy autobusu. A także obowiązują rowerzystów, którzy po drogach mogą się poruszać bez żadnych stosownych uprawnień wynikających ze zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Zasadne więc wydaje się wprowadzenie odpowiedniej zmiany i przygotowanie przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia, w którym odpowiedni zapis mógłby wyglądać na przykład tak:

Egzamin państwowy

§ 9. Osoby egzaminowane ubiegające się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie praw jazdy kolejnych kategorii uznaje się za posiadające pozytywny wynik części teoretycznej egzaminu państwowego.

Czytaj: Plac na egzaminie zaliczany tylko raz?

Ministerstwo odpowiada i tłumaczy jak wyglądają testy na prawo jazdy

Zgodnie z przepisami § 19 ust. 4 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 232 z późn. zm.) część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia,
w tym:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Część teoretyczna egzaminu państwowego na prawo jazdy w przypadku poszczególnych kategorii prawa jazdy jest różna. W szczególności dotyczy to pytań zawartych w drugiej części egzaminu zwanej częścią specjalistyczną. Np. w przypadku prawa jazdy kategorii A nie pytamy osób  egzaminowanych o zagadnienia związane ze specyfiką kierowania pojazdami ciężarowymi.

Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie informuję, że przedstawiony przez posła argument pozostawiania części teoretycznej egzaminu wyłącznie ze względu na zapewnienie wpływów do budżetu jest nietrafiony, ponieważ egzaminy dla poszczególnych kategorii prawa jazdy nie zawierają takich samych treści, a wpływy z przeprowadzonych egzaminów nie są wpływami do budżetu Państwa.

Mając na względzie konieczność właściwego przygotowania Polskich kierowców do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym w ocenie Ministerstwa Infrastruktury nie ma uzasadnionych podstaw do uwzględnienia propozycji zmiany przepisów przedstawione przez Posła Jacka Wilka.

Czytaj też: 

Źródło:

Czytaj też