Ostrożność czy szczególna ostrożność?

Pytania o szczególną ostrożność bywają kłopotliwe w testach na prawo jazdy. Z odróżnieniem od siebie tych dwóch rodzajów ostrożności mają kłopot nawet kierowcy. Kiedy zatem zachować szczególną ostrożność a kiedy wystarczy “zwykła”?

Ustawa prawo o ruchu drogowym:

Art 3. ust. 1 Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem za-kłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Art 3. ust. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

Kto ma zachować ostrożność?

Jak wynika z powyższego cytatu, kodeks  drogowy obowiązuje nie tylko osoby znajdujące się na drodze. Jego zapisy obowiązują zatem:

 1. Uczestników ruchu drogowego (kierujący pojazdem, pieszy czy osoba znajdująca się w pojeździe)
 2. Innych osób znajdujących się na drodze, poza uczestnikami ruchu (osoba wykonująca prace remontowe)
 3. Osób znajdujących się poza drogą i w jej pobliżu a których zachowanie może mieć wpływ na ruch na drodze (dzieci na placu zabaw, osoba powodująca zadymianie poprzez np palenie liści)

Kiedy “zwykła” ostrożność?

Obowiązek zachowania ostrożności dotyczy każdego uczestnika ruchu drogowego, każdej osoby znajdującej się na drodze lub też poza nią. Ostrożność dotyczy każdego bez wyjątku, zawsze i wszędzie – w miejscach o których wspomina kodeks drogowy –> Czytaj: Kto ma zachować ostrożność?

Przejawem zachowania ostrożności przez kierującego pojazdem będzie więc zredukowanie prędkości podczas przejeżdżania w pobliżu placu zabaw czy osiedla mieszka mieszkaniowego.

Także osoba znajdująca się w pojeździe – jako np pasażer – powinna zachować ostrożność, np podczas wysiadania z pojazdu.

“Kierowca ma obowiązek nie tylko prowadzić pojazd zgodnie z obowiązującymi zakazami i nakazami lecz także w sposób rozważny i ostrożny”

Kodeks drogowy nie określa jakie twoje zachowanie będzie przejawem zachowania ostrożności.

Kiedy szczególna ostrożność?

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności dotyczy wyłącznie konkretnych osób znajdujących się w konkretnych sytuacjach drogowych. Zarówno wspomniane osoby jak i sytuacje drogowe zostały precyzyjnie wskazane przez kodeks drogowy.

W przeciwieństwie do “Ostrożności” kodeks drogowy definiuje pojęcie ostrożności szczególnej  i Twój sposób zachowania będący przejawem jej zachowania:

Art. 2. ust. 22. Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i do-stosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Do zachowania szczególnej ostrożności obowiązuje cię:

 • każdy minięty znak ostrzegawczy,
 • migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator.

Szczególną ostrożność powinien zachować:

Kierujący pojazdem podczas:

 • włączania się do ruchu,
 • zmiany kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
 • cofania,
 • wyprzedzania,
 • zbliżania się do skrzyżowania,
 • przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem
 • zbliżania się do przejścia dla pieszych,
 • zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów oraz skręcania w drogę poprzeczną,
 • przejeżdżaniu obok oznakowanego przystanku tramwajowego lub przystanku przystanku innego pojazdu komunikacji publicznej nieznajdującego się przy chodniku,
 • zbliżania się  do przejazdu kolejowego lub tramwajowego oraz podczas przejeżdżania przez te przejazdy,
 • jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
 • przejeżdżania obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą “L”. Poprzez “przejeżdżanie obok rozumie się wymijanie, omijanie tego pojazdu oraz jazdę za nim,
 • jazdy pojazdem uprzywilejowanym “w akcji” w sytuacji niestosowania się do przepisów ruchu drogowego dotyczących zatrzymania i postoju, oraz sygnałów drogowych,
 • jazdy pojazdem wykonującym prace remontowe, modernizacyjne  lub porządkowe w przypadku niestosowania się do przepisów dotyczących jazdy po jezdni, lub przy jej prawej krawędzi, oraz o zatrzymaniu i postoju,
 • przejeżdżania obok autobusu szkolnego,
 • omijaniu pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat w czasie ich wsiadania lub wysiadania,
 • omijania oznakowanego pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzenia pojazdu nienormatywnego.

Pieszy podczas:

 • wchodzenia i przechodzenia przez torowisko,
 • wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię.

Kierujący rowerem podczas:

 • korzystania z drogi dla rowerów i pieszych ,
 • korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych .

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej:

 • kierując pojazdem samochodowym oraz kierujący pojazdem przewożącym taką osobę w przypadku nie stosowania się do zakazów wyrażonych znakami: B-1 , B-3, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 , B-39.

Zatem:

 • Podczas manewrów omijania i wymijania wystarczy zachowanie “Ostrożności”, chyba, że wykonywany jest manewr omijania/wymijania pojazdu egzaminacyjnego lub nauki jazdy.
 • Wyprzedzanie wymaga już zachowania “Szczególnej ostrożności”
 • Przejeżdżanie obok pojazdu uprzywilejowanego nie wymaga zachowania “Szczególnej ostrożności”, jednak kierujący tym pojazdem podczas jazdy powinien zachować tą ostrożność, jeśli nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego dotyczących zatrzymania i postoju, oraz sygnałów drogowych.

Co o tym sądzisz?