Pierwszeństwo łamane: Włączyć kierunkowskaz czy nie? Ministerstwo odpowiada

Problem włączania kierunkowskazu na skrzyżowani z łamanym pierwszeństwem od lat dzieli zarówno kierowców jak i instruktorów. Część z nich jest zdania, że poruszając się drogą z pierwszeństwem przejazdu nie należy włączać kierunkowskazu, nawet, jeśli ta droga zmienia kierunek na skrzyżowaniu.

Okazuje się, że część szkół nauki jazdy ma swoiste podejście do zasad zmiany kierunku jazdy a także sygnalizowania zamiaru wykonania takiego manewru. Podkreślamy – część szkół.

Łamane pierwszeństwo – co robić jak żyć?

Nierozwiązywalny na pozór problem zirytował posłankę Barbarę Bubulę do tego stopnia, że postanowiła wysmarować interpelację poselską.

I słusznie. Czas uciąć łeb temu smokowi niewiedzy.

Oto treść interpelacji poselskiej do ministra infrastruktury w sprawie doprecyzowania przepisów dotyczących używania kierunkowskazów:

W środowisku kierowców trwa od lat spór na temat obowiązku włączania kierunkowskazu na tzw. skrzyżowaniu łamanym, oznaczanym informacyjnie znakiem T-6

Podczas szkolenia i egzaminów w WORD uczy się kierowców, że jadący drogą z pierwszeństwem przejazdu i kontynuujący nią jazdę powinien w takim przypadku włączyć kierunkowskaz, gdyż zmienia kierunek jazdy i ma tu zastosowanie art. 22 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym. Tymczasem wielu komentatorów, w tym znanych blogerów w Internecie wskazuje na absurdalność takiego sygnalizowania kierunkowskazem, np. w przypadku, gdy droga podporządkowana dobiega do drogi głównej na łuku, pod małym kątem wstecz. Argumentują oni, że znak T6 to znak jedynie informacyjny, a kierowca jadący drogą z pierwszeństwem przejazdu musiałby w takim przypadku na każdym łuku lub zakręcie, gdzie pojawia się jakakolwiek droga podporządkowana, włączać kierunkowskaz, dezinformując innych kierowców o swoich zamiarach.

Czy w tym stanie rzeczy ministerstwo nie widzi konieczności doprecyzowania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, tak by jednoznacznie określała ona obowiązek używania lub nieużywania kierunkowskazu w takim przypadku?

W przypadku, gdy zdaniem resortu przepisu nie należy doprecyzować, to czy ministerstwo zamierza przeprowadzić kampanię informacyjną na temat poprawnej interpretacji ustawy w opisanym zakresie?

Przypomnijmy, tabliczka T-6 obrazująca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu w tej problematycznej i wspomnianej w interpelacji poselskiej sytuacji wygląda tak:

T-6a: tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6a: tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

Ministerstwo odpowiada

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 7682 Pani Poseł Barbary Bubuli w sprawie doprecyzowania przepisów dotyczących używania kierunkowskazów, poniżej przedstawiam co następuje.

Na wstępie uprzejmie informuję, iż zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.). Natomiast znaczenie i zakres obowiązywania znaków drogowych oraz warunki ich stosowania na drogach określają przepisy rozporządzeń:

  • Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.),
  • Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

Odnosząc się do problematyki poruszonej w zapytaniu Pani Poseł uprzejmie wyjaśniam, iż określone w pkt. 5.2.1.1 oraz pkt 5.2.1.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. zasady stosowania znaku D-1 „droga z pierwszeństwem” jednoznacznie wskazują, że jeżeli droga z pierwszeństwem zmienia kierunek na skrzyżowaniu, to pod wszystkimi znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu (D-1, A-7 „ustąp pierwszeństwa”, ewentualnie B-20 „stop”) umieszcza się odpowiednie odmiany tabliczek T-6a „tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)” i T-6c „tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)”.

Z treści art. 22 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym wynika natomiast, że kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Odpowiadając na pytania Pani Poseł Barbary Bubuli stwierdzam, że z przepisów rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. jednoznacznie wynika, iż umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a wskazuje, że droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu. Z tych też względów w sytuacji kiedy kierujący pojazdem na skrzyżowaniu porusza się zgodnie z rzeczywistym przebiegiem drogi z pierwszeństwem – przedstawionym na tabliczce T-6a – to zmienia on kierunek jazdy i dlatego też w myśl przepisów art. 22 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zobowiązany jest zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany tego kierunku.

Wobec jednoznacznego brzmienia przepisów w kwestii podnoszonej przez Panią Poseł, resort nie znajduje uzasadnienia dla prowadzenia kampanii informacyjnej w przedmiotowym zakresie.

W skrócie – tak. Trzeba włączyć kierunkowskaz jeśli podążamy drogą z pierwszeństwem przejazdu, a ta zmienia kierunek.

Źródło:

Co o tym sądzisz?