Skip to main content

Do kancelarii Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o kierujących pojazdami. Zmiany w ustawie dotyczyć mają osób z niedosłuchem lub całkowitą utratą słuchu.

Zaproponowane zmiany dotyczą dodania wpisu o treści:

Całkowity albo częściowy ubytek słuchu nie jest przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania uprawnienia do kierowania pojazdami ani przesłanką jego cofnięcia – z wyjątkiem uprawnień prawa jazdy kategorii D1 albo D.

Zmianie ma ulec także art. 56. ustawy  zobowiązujący ośrodki ruchu drogowego do zapewnienia kandydatom na kierowcom nieodpłatnej pomocy tłumacza języka migowego podczas egzaminu na prawo jazdy.

Uzasadnienie zmian

Celem projektowanej ustawy jest jednoznaczne przesądzenie, że niepełnosprawność w zakresie całkowitego lub częściowego ubytku słuchu może być uznana za przeciwwskazanie zdrowotne do ubieganie się o prawo jazdy kategorii D1 albo D (autobusy). Oznacza to w praktyce, w porównaniu z obecnym stanem prawnym, że osoba niesłysząca i niedosłysząca nie będzie mogła, z uwagi na ubytek słuchu, zostać pozbawiona możliwości uzyskania lub wykorzystywania prawa jazdy kategorii C1 albo C

Celem projektowanej ustawy jest też stworzenie osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwości zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy z pomocą tłumacza języka migowego.

Projektowana ustawa zapewnia osobom niepełnosprawnym z ubytkiem słuchu możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego podczas egzaminu bez konieczności ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.

Ustawa w proponowanym kształcie miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2018.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-540-2017/$file/8-020-540-2017.pdf

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com