Skip to main content

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. 

person-897403_960_720

Nowe rozporządzenie między innymi zmienia kartę przeprowadzonych zajęć praktycznych.

Projekt ustawy jest obecnie na etapie opiniowania.

Zmieniane artykuły

Niektóre proponowane zmiany w ustawie

jest

§ 9. ust. 2. W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie:

1) jednocześnie w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, to określona dla każdej kategorii, o której mowa w:

  1. a) 1 pkt 1 lit. a, liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia ulega zmniejszeniu o 10,

proponowana zmiana

w § 9 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

“a) ust. 1 pkt 1 lit. a, liczba godzin zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia ulega zmniejszeniu o 10, z tym że zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przeprowadza się tylko raz dla wszystkich kategorii prawa jazdy szkolonych równolegle,”,

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

jest

 § 9. ust. 3.

3) prowadzi się łącznie na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć – dotyczy zajęć, o których mowa w pkt 2, z wyłączeniem zajęć w zakresie prawa jazdy kategorii T.

proponowana zmiana

 § 9 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: “3) prowadzi się łącznie na odcinku nie krótszym niż 50 km w trakcie jednych zajęć – dotyczy zajęć, o których mowa w pkt 2 lit. b-e, z wyłączeniem zajęć w zakresie prawa jazdy kategorii T. ”;

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

jest

§ 12 Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia w pojeździe mogą być prowadzone przez instruktora wyłącznie z jedną osobą szkoloną w obecności:

1) jednego dodatkowego uczestnika kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E,

2) do 6 uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,

proponowana zmiana

w § 12 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

“1) jednego dodatkowego uczestnika kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B,

2) do 6 uczestników kursu w przypadku szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E, ”;

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

jest

§ 16 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia:

W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy, kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie aktualizuje profil kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy, o następujące dane:

proponowana zmiana

w § 16 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

“W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 ustawy, kierownik ośrodka szkolenia kierowców lub innego podmiotu prowadzącego szkolenie aktualizuje profil kandydata na kierowcę w centralnej ewidencji kierowców, o następujące dane:”;

Zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

jest

§ 18 w ust. 3:

3. Przed zniszczeniem karty przeprowadzonych zajęć lub kopii karty liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie części teoretycznej lub praktycznej szkolenia wpisuje się odpowiednio do książki ewidencji osób szkolonych.

proponowana zmiana

w § 18 w ust. 3 skreśla się wyrazy “lub kopii karty”;

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

jest

użyte w § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 w różnej liczbie i w różnym przypadku wyrazy “w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy”

proponowana zmiana

użyte w § 6 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 w różnej liczbie i w różnym przypadku  wyrazy “w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy” zastępuje się użytymi w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazami “w centralnej ewidencji kierowców”;

Zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

jest

w załączniku nr 1 – “Szczegółowy program szkolenia” w tabeli I. w poz. 3 “Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych” w kolumnie “Uprawnienie” a) ppkt 3.2. “Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej”:

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T i pozwolenie

proponowana zmiana

w załączniku nr 1 w tabeli I. w poz. 3 w kolumnie

“Uprawnienie”: a) ppkt 3.2. otrzymuje brzmienie:

“A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenie”,

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

jest

w załączniku nr 1 – “Szczegółowy program szkolenia” w tabeli I. w poz. 3 “Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych” w kolumnie “Uprawnienie” b) ppkt 3.4. “Akcje ratunkowe po wypadku”:

C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

proponowana zmiana

w załączniku nr 1 w tabeli I. w poz. 3 w kolumnie “Uprawnienie”:

b) ppkt 3.4 otrzymuje brzmienie: “C1, C, D1, D”;

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

jest

Wzór karty przeprowadzonych zajęć stosowanej na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych

proponowana zmiana

załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do rozporządzenia.

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

§ 2. Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

Przepis w życie z dniem po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

Wzór rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców tutaj: pobierz dokument219657

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com