Rozszerzenie uprawnień z B1 na B

Czy posiadając prawo jazdy kat. B1 muszę przejść cały kurs od nowa, aby uzyskać prawo jazdy kat. B? Jak rozszerzyć uprawnienia do kierowania? Ile godzin jazd potrzebuję?

Z B1 na B

Posiadając prawo jazdy kategorii B1 jedynie rozszerzasz swoje uprawnienia do kierowania. Przepisy nie przewidują konieczności odbywania zajęć teoretycznych, nie musisz też zdawać testów na prawo jazdy w ośrodku egzaminowania.

Podstawą takiego stanu rzeczy są zapisy rozporządzania ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców:

§ 9. 1. Liczbę godzin zajęć w zakresie części teoretycznej i praktycznej szkolenia dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie instruktor prowadzący w porozumieniu z tą osobą, przy czym:
1) liczba godzin dla zajęć w zakresie części teoretycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:
a) 26 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T lub pozwolenia,
b) 4 godziny zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych – dotyczy prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B, T i pozwolenia,
(…)

2) liczba godzin dla zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia nie może być mniejsza niż:
a) 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
b) 15 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B+E,
c) 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, C1, C1+E, D1+E lub T,
d) 25 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C+E lub D+E,
e) 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, C, D1 lub pozwolenia, z zastrzeżeniem pkt 5,
f) 60 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii D;

3) wymagania, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B, C lub D, jeżeli posiadają prawo jazdy odpowiednio kategorii B1, C1 lub D1 albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii B1, C1 lub D1;

Wykłady nie są obowiązkowe

Rozszerzając uprawnienia na z B1 na B nie musisz chodzić na wykłady ani zdawać egzaminu teoretycznego. Wystarczy odbycie szkolenia praktycznego w nauce jazdy.

Egzamin na prawo jazdy kat B: wszystkie zadania egzaminacyjne (plac + miasto)

Znajdź naukę jazdy w swoim mieście: Katalog OSK

 

Co o tym sądzisz?