Skip to main content

Nie musisz zgadzać się z decyzją egzaminatora, a jeśli uważasz, że jest dla Ciebie krzywdząca – możesz się odwołać, a na samego egzaminatora możesz złożyć skargę.

Jak każdy obywatel naszego pięknego kraju masz prawo do składania skarg i wniosków do organów państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych. W odniesieniu do egzaminu na prawo jazdy możliwość złożenia skargi określa art. 68 ustawy o kierujących pojazdami, określając termin termin w jakim skargę należy złożyć a także właściwość jej rozpatrywania:

1.Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

1a.Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2.Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Skargę regulują też zapisy § 7 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia 24 lutego 2016 r.  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Oba akty prawne do pobrania pod artykułem.

Jak napisać odwołanie?

 1. Musisz je złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia egzaminu. Składasz je na ręce do dyrektora ośrodka egzaminowania w którym zdawany był egzamin na prawo jazdy.
 2. Odwołanie możesz złożyć osobiście lub drogą pocztową – listem poleconym.
 3. Odwołanie/skarga na egzaminatora musi być sporządzone na piśmie. Dokument musi zawierać  szczegółowy opis zakwestionowanej sytuacji egzaminacyjnej, czy nieodpowiedniego zachowania egzaminatora.
 4. W piśmie musisz uzasadnić powód zakwestionowania przez Ciebie wyniku egzaminu (dlaczego nie zgadzasz się z decyzją egzaminatora)
 5. Dokument musisz sporządzić w trzech kopiach egzemplarzach:
  • dla Ciebie,
  • dla dyrektora ośrodka egzaminacyjnego,
  • dla właściwego Urzędu Marszałkowskiego, który skargę będzie rozpatrywał.

Co powinno zawierać pismo?

Bezwzględnie musisz zawrzeć w nim następujące dane:

W piśmie musisz koniecznie umieścić:

 • Dane osoby egzaminowanej (czyli Twoje)
 • data sporządzenia skargi
 • dane Urzędu Marszałkowskiego – to on zgodnie z zapisami kodeksu postępowania administracyjnego jest adresatem pisma.
 • dane ośrodka egzaminowania – to za jego pośrednictwem składasz  skargę (zgodnie z zapisami KPA)
 • opis zakwestionowanego zdarzenia / egzaminu
 • ewentualne żądanie zapoznania z materiałem video z egzaminu
 • Twój wyraźny podpis (jako sporządzającego skargę)

Skarga na egzaminatora czy odwołanie od wyniku egzaminu?

Możesz złożyć skargę na egzaminatora, jeśli uznasz, że zachowywał się on niestosownie i to niezależnie od wyniku egzaminu. Jeśli wynik egzaminu nie budzi twoich zastrzeżeń wystarczy złożyć “Skargę na egzaminatora” na ręce jego przełożonego. Możesz więc poskarżyć się np na niekulturalne zachowanie egzaminatora.

Zastanów się trzy razy

Zanim napiszesz skargę na egzaminatora dobrze zastanów się. Zdarza się bowiem, że osoby skarżące a rozczarowane wynikiem egzaminu skarżą się na zachowanie egzaminatora właśnie. Pisząc skargę nie warto zmyślać – cały przebieg egzaminu jest przecież rejestrowany (dźwięk + obraz), monitorowane są też place manewrowe, więc łatwo udowodnić, że Twoja skarga nie ma pokrycia w rzeczywistości.

Skargi nie pisz na gorąco, gdy targają Tobą emocje. Daj sobie 1 lub 2 dni czasu na ochłonięcie, przeanalizowanie sytuacji, skonsultuj się ze swoim instruktorem, i jeżeli uznacie, że są podstawy do skarżenia lub odwoływania się – zrób to.

Pamiętaj jednak, ze bezpodstawne oskarżenie niewinnego egzaminatora może poważnie nadszarpnąć jego reputację, a to po prostu nie fair.

Opracowywano przy współpracy z Auto Akademią z Krakowa.

[wpdm_package id=’3219′] [wpdm_package id=’3217′] [wpdm_package id=’3160′]

 

One Comment

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com