Skip to main content

Dzisiejsza baza pytań egzaminacyjnych odkąd powstała “skazana” była na stopniowe i systematyczne powiększanie swoich zasobów. Czy w 2017 roku należy spodziewać się nowych pytań w testach na prawo jazdy?

Testy na prawo jazdy 2017

Czy będzie więcej pytań? Osoby, które zamierzają zdawać egzamin teoretyczny w pierwszych dniach 2017 roku mogą spać spokojnie, bowiem do testów na prawo jazdy nie trafią jeszcze nowe pytania. Ministerstwo jednak już dawno zaplanowało powiększenie puli egzaminacyjnej o 441, taką informację uzyskało jeszcze w sierpniu tego roku zdamyto.com.

testy na prawo jazdy 2017

Po dodaniu nowych pytań eksperci z komisji weryfikacyjnej będą uważnie przyglądać się statystykom odpowiedzi na nowe pytania sprawdzając ich poziom trudności.

Nowych pytań ma być 441, i najprawdopodobniej nie wszystkie z nich zostanie dodanych do bazy w WORD-ach jednocześnie tego samego dnia. Nowe pytania w testach na prawo jazdy mogą być dodawane  etapami. Eksperci z komisji weryfikacyjnej odpowiadający za przeprowadzania egzaminów po dodaniu nowych pytań sprawdzają jak na dane pytanie odpowiadają kursanci jaki procent odpowiedzi jest prawidłowa i czy pytania sprawiają trudność. Dodanie wszystkich 441 pytań może potrwać nawet kilka tygodni.

testy na prawo jazdy do pobraniaNowe pytania zostaną opublikowane na stronach ministerstwa infrastruktury, tam też można znaleźć pełną stosowaną na egzaminach bazę pytań. Niestety klucz odpowiedzi nie został opublikowany, a wszystkie pytania umieszczone są w jednym worku bez podziału na kategorie.

Warto przy okazji wspomnieć, że cała baza pytań egzaminacyjnych jest jawna. Podstawa prawna: Art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z obowiązującą ustawą o kierujących pojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Testy na prawo jazdy 2017: pełna oficjalna baza pytań egzaminacyjnych gotowych do nauki.

Prawo jazdy 2017

Długo zapowiadane zmiany dla młodych kierowców znowu zostały przesunięte w czasie. Posłowie jednogłośnie uchwalili projekt ustawy: Od kiedy okres próbny? Posłowie przyjęli ustawę. Wszyscy za. Senat zajął się ustawą już 2 grudnia, a 9 grudnia prezydent ją podpisał. No i oto od 12 grudnia ustawa jest już opublikowana.

Ustawa min przesuwa termin uruchomienia systemu CEPIK 2.0 na dzień 4 czerwca 2018. Co zmienia nowa ustawa?

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw

  • eliminuje lukę prawną pozwalającą na omijanie przepisów o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące, przez nieokazanie tego dokumentu podczas kontroli drogowej.
  • wprowadza do Kodeksu karnego przepis umożliwiający wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h niezależnie od tego, czy doszło do zatrzymania prawa jazdy w trakcie kontroli Policji. Obecnie tacy kierowcy unikają tej kary odebrania prawo jazdy, powołując podczas kontroli drogowej się na brak dokumentów. Dzięki nowelizacji ustawy starosta będzie mógł podjąć postępowanie o zatrzymaniu prawa jazdy kierującemu, który złamał przepisy, nawet jeśli dokument nie został przez policjanta fizycznie odebrany,
  • przesuwa termin uruchomienia zmodernizowanego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0.) z 1 stycznia 2017 r. na 4 czerwca 2018 r. Ma to umożliwić dostosowanie zewnętrznych systemów teleinformatycznych do zasilania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców, w szczególności na poziomie starostw.

Egzamin na prawo jazdy 2017

…będzie łatwiej zdać, a to za sprawą zmiany rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Na czym polega zmiana? Do 10 listopada tego roku egzaminator miał obowiązek przerwania egzaminu w przypadku popełnienia któregokolwiek z błędów wyszczególnionych w tzw “tabeli błędów”. Dziś decyzja o przerwaniu egzaminu należy do egzaminatora.

Nowe zasady oceny na egzaminie: Jak oceniają egzaminatorzy?

Kluczem zmian w nowym rozporządzeniu jest zapis paragrafu 16. Zgodnie z nowymi zasadami decyzja o przerwaniu egzaminu należy wyłącznie do egzaminatora i  nie musi on przerywać egzaminu na prawo jazdy w przypadku popełnienia któregoś z błędów wyszczególnionych w „tabeli błędów”.  Nowelizacja rozporządzenia ma dać egzaminatorom swobodę w podjęciu decyzji, czy popełnienie błędu z „tabeli błędów” skutkowało rażącym naruszeniem przepisów prawa drogowego i czy wpłynęło na bezpieczeństwo na drodze. W zależności od sytuacji zaistniałej na egzaminie egzaminator:

  1. Może przerwać egzamin na prawo jazdy i wystawić wynik negatywny egzaminu, jeśli zachodzą okoliczności określone w par 28. ust. 1. pkt 2 lit. a, czyli: Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 3, czyli Egzaminator przerywa egzamin państwowy 1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia (czyli tabela błędów), 3) na wniosek osoby egzaminowanej, albo
  2. Kontynuuje egzamin informując osobę egzaminowaną o popełnieniu błędu – zgodnie z par. 27 pkt 6. rozporządzenia: Podczas części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego;  w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwowego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.  Zatem popełnienie błędu z „tabeli błędów” jest tylko błędem.

Zatem jeśli egzaminator uzna, że popełnienie błędu z „tabeli błędów” nie spowodowało zagrożenia w ruchu drogowym, czy nie było rażącym naruszeniem przepisów kodeksu drogowego to nie musi on przerywać egzaminu na prawo jazdy z oceną negatywną, a popełniony błąd zaliczany jest do błędu przy wykonywaniu zadania egzaminacyjnego.

Zajrzyj: Prawo jazdy 2017

Pssst… Te strony mogą Ci się przydać.

One Comment

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com