Skip to main content

Zgodnie z polskim prawem uprawnienia do kierowania można stracić, można też je mieć czasowo zatrzymane. Sytuacje w których policjant odbierze prawo jazdy określone są w kodeksie drogowym.

…a konkretniej w art. 135 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nim policjant zatrzyma  prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

 • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
 • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
 • podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
 • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
 • gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego lub stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.36),
 • stwierdzenia braku dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 3a lub 4a, lub prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na: 
  • kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym,
  • przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.37), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące;

Taryfikatory

traffic-car-vehicle-black-largeWraz z przepisem „+50 km/h” wszedł w życie inny przepis pozwalający policji zatrzymać prawo jazdy na 3 miesiące. Stanie się tak wówczas, gdy kierowca zdecyduje się zabrać do pojazdu o dwie osoby więcej, niż wynika to z danych dotyczących miejsc w pojeździe, zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com