Skip to main content

…a wydatek jest niemały, bowiem do ośrodków egzaminowania trafiają najnowsze modele aut, których nie da się znaleźć na rynku wtórnym. WORD w Zamościu wczoraj 17 lutego 2016 ogłosił przetarg na dostawę (wypożyczenie) nowych pojazdów egzaminacyjnych.

Nauki jazdy czy chcą tego czy nie (bardziej nie chcą) będą musiały przystosować swoje floty do jedynie słusznego modelu samochodu – chociaż wcale nie muszą.

Przetarg WORD Zamość

  • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem samochodów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu.
  • II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a)najem bez limitu kilometrów 8 sztuk samochodów osobowych z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance, przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy; b) najem bez limitu kilometrów 1 samochodu osobowego z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance, przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B+E prawa jazdy
  • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341100001
  • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Wnioski o dopuszczenie do przetargu przyjmowane będą do 29 lutego 2016.

Pobierz przetarg_nr_982385.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com