Wszystko o sygnalizacji świetlnej. Żebyście nie musieli szukać

 

Zielone – jedź, czerwone stój – to z grubsza tyle, ale informacji o sygnałach nadawanych przez sygnalizatory jest więcej. Znacznie więcej, a jej historia sięga XIX wieku, kiedy w Londynie uruchomiono pierwszy sterowany ręcznie sygnalizator. Urządzenie działało niecały miesiąc, a potem wybuchło. Serio.

Warto poczytać, aby nie zaliczyć wtopy podczas rozwiązywania testów na prawo jazdy, czy egzaminu praktycznego. Zignorowanie sygnalizacji świetlnej skutkować może przerwaniem egzaminu na prawo jazdy (w najlepszym przypadku).

testy na prawo jazdy
Pytanie z testów na prawo jazdy. Źródło: zdamyto.com

Ale do rzeczy.

Co oznaczają sygnały nadawane przez sygnalizatory?

Sygnały zezwalają lub zakazują wjazdu za sygnalizator – nie na skrzyżowanie ani nie za linię zatrzymania, o której mowa niżej.

§ 95

1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

 1. sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
 2. sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
 3. sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,
 4. sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.
sygnalizacja świetlna
Sygnalizator S-1

2. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

 1. ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
 2. ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

Zielone światło na sygnalizatorze ogólnym S-1 nie gwarantuje (jak również nie wyklucza) bezkolizyjności przejazdu w innym kierunku niż prosto; taką gwarancję daje jedynie sygnalizator kierunkowy S-3.

W niektórych stanach USA sygnał zielony migający oznacza, iż nie występuje kolizja przy skręcaniu w lewo. Takie zachowanie sygnalizatora nosi nazwę Advanced Green. W Polsce także rozważano możliwość wprowadzenia podobnego sygnału.

Niektóre sygnalizatory nadają zaledwie dwa sygnały

3. Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach – zielonej i czerwonej.

4. Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12.

Sygnalizator „warunkowy”

§ 96

1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 .

3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Czytaj: Sygnalizator z zieloną strzałką: jak prawidłowo przejechać przez skrzyżowanie?

Sygnalizatory „bezkolizyjne”

§ 97

1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).

2. Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.

3. Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

4. Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

Sygnalizatory nad pasami ruchu

sygnalizacja świetlna
Sygnalizator S-4

§ 98

1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają:

 1. sygnał zielony – zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
 2. sygnał czerwony – zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.

4. Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.

sygnalizacja świetlna
Sygnalizator S-7
Układ bramek i sygnalizatorów nad pasami o zmiennym kierunku ruchu

Sygnały świetlne dla pieszych

sygnalizacja świetlna
Sygnalizator S-5

§ 98

2. Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:

 1. sygnał zielony – zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
 2. sygnał czerwony – zakaz wejścia na przejście.
Mężczyzna czekający przed przejściem dla pieszych na zielone światło. Foto: Wikipedia

Sygnały świetlne dla rowerzystów

§ 98

3. Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:

 1. sygnał zielony – zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
 2. sygnał czerwony – zakaz wjazdu na przejazd.
Sygnalizatory kierunkowe dla kierujących rowerami

Duszek, czyli dodatkowy sygnalizator przed przejściem dla pieszych

Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną przed przejściami dla pieszych usytuowanymi tak, że są niewidoczne dla kierujących opuszczających skrzyżowanie stosuje się sygnał w postaci sylwetki pieszego. Jego nadawanie powinno rozpoczynać się o 1 s wcześniej niż rozpoczęcie nadawania sygnału zielonego dla pieszych na danym przejściu przez jezdnię, natomiast zakończenie powinno uwzględniać czas ewakuacji pieszych po zaprzestaniu nadawania sygnału zielonego migającego.

Sygnały ostrzegawcze przed przejściem

Sygnałem ostrzegawczym nakazującym wszystkim kierującym i pieszym zachowanie szczególnej ostrożności jest migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizatory dla pojazdów lub sygnalizatory jednokomorowe.

sygnalizacja świetlna
Sygnał ostrzegawczy stosowany nad przejściami dla pieszych poza skrzyżowaniami (a, b, c – różne warianty umieszczania sygnalizatorów ostrzegawczych)

Sygnał ostrzegawczy może być nadawany zarówno okresowo, tj. w przerwach między pracą sygnalizacji w pełnym zakresie (z programem trójbarwnym), jak i stale w miejscach, gdzie występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, a które nie kwalifikują się jeszcze do zainstalowania pełnej sygnalizacji trójbarwnej. Sygnały ostrzegawcze (pojedyncze lub w postaci fali świetlnej) stosuje się w przypadku zajęcia części jezdni podczas robót prowadzonych w pasie drogowym. Szczególnymi przypadkami zastosowania sygnału ostrzegawczego są:

– sygnał ostrzegawczy połączony ze znakiem D-6  zainstalowanym nad przejściem dla pieszych, tzw. przejście aktywne.

Pojedynczy sygnał czerwony

§ 98

5. Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.

Żółty migający sygnał

§ 98

6. Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.

Gdzie należy zatrzymać się?

§ 99

1. Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem.

-14: linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
P-14: linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

2. Jeżeli sygnalizator jest umieszczony nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.

Uwaga!

Linia P-14 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym. Znak bywa również stosowany do oznaczenia miejsca zatrzymania na skrzyżowaniu równorzędnym i nie powinien być mylony ze znakiem P-13.

§ 100

Sygnały świetlne, o których mowa w § 95-97 i § 98 ust. 1, 4 i 5 (S-1, S-2, S-3, S-4 i S-7), dotyczą także kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.

§ 101

Sygnał świetlny w postaci białych cyfr na tablicy lub sygnalizatorze oznacza wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w kilometrach na godzinę.

Art. 53.2. prd: Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych.

Hierarchia znaków i sygnałów drogowych

Art. 5. 1. prd: Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
 3. Ustawa prawo o ruchu drogowym (prd).

Czytaj też