Skip to main content

Ministerstwo Edukacji Narodowej: “Pragnę (…) poinformować, że w nowych podstawach programowych, w tym podstawie programowej wychowania przedszkolnego, podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły branżowej I stopnia, które zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r., kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest uwzględniona i odpowiednio mocno zaakcentowana.

…odpowiedział na interpelację poselską Józefa Lassoty podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć.

Poseł pyta:

  1. Dlaczego tak ważna kwestia jak bezpieczeństwo już we wstępnej fazie edukacji jest zaniedbywana?
  2. Czy i w jakim zakresie planuje się poszerzenie edukacji komunikacyjnej?

MEN odpowiada

Odpowiadając na pytanie nr 1 zadane przez Pana Posła w interpelacji, muszę stanowczo zaprzeczyć zarzutowi jakoby kwestia bezpieczeństwa była zaniedbywana we wstępnej fazie edukacji.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego stanowi bowiem, że do zadań przedszkola należy m.in.:

  • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
  • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Natomiast do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy organizacja zajęć edukacyjnych wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku.

Ponadto szkoła ma tak organizować przestrzeń edukacyjną, aby była ona ergonomiczna, zapewniała bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych, umożliwiała aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniała poczucie bezpieczeństwa.

Uczniowie, realizując treści nauczania obszaru Edukacja środowiskowa, poznają podstawowe znaki drogowe, przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych jako: pieszego, rolkarza, rowerzysty. Będą wdrażali się do przestrzegania zasad zachowania się w środkach publicznego transportu zbiorowego.

Zajęcia Wychowania fizycznego powinny rozwijać u uczniów postawę respektowania przepisów, reguł zabaw i gier ruchowych, przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu publicznym może tworzyć zagrożenie bezpieczeństwa.

Realizacja treści obszaru edukacyjnego Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku zapozna uczniów z zawodami użyteczności publicznej, w tym żołnierza, policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarza oraz z numerami telefonów alarmowych. Uczniowie nauczą się, jak formułować wezwanie o pomoc skierowane do: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, jak posługiwać się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Treści nauczania z zakresu wychowania komunikacyjnego zostały przewidziane dla uczniów klas IV – VI w ramach zajęć Technika.

Uczniowie będą się uczyli zatem, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta, ponadto dowiedzą się, jak konserwować i regulować rower oraz przygotować go do jazdy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Określony w podstawie programowej sposób realizacji tych zajęć wskazuje m.in., aby szkoła zapewniła możliwość uzyskania karty rowerowej uczniowi, który ukończył 10 lat.

Bezpieczeństwu są w szczególności dedykowane zajęcia Edukacja dla bezpieczeństwa, które będą realizowali uczniowie klasy VIII.

Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do właściwego zachowania się oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Obejmują m.in. treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy.

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole. Wskazuje się, aby już na wczesnym etapie edukacji wprowadzić zagadnienia związane z ochroną zdrowia i życia: ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, skuteczne wezwanie pomocy, podejmowanie wstępnych czynności ratujących życie.

Uprzejmie informuję, że aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej toczą się prace nad podstawami programowymi dla szkół ponadpodstawowych. Wstępne zarysy tych podstaw zostaną poddane prekonsultacjom w kwietniu br.

W świetle przedstawionych powyżej informacji, pragnę zapewnić Pana Posła, że zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostaną uwzględnione w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych i będą miały odpowiednio szeroki zakres.

Interpelacja nr 10528 w sprawie odebrania dzieciom możliwości edukacji komunikacyjnej

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com