Skip to main content

W testach na prawo jazdy oba te znaki mylą się nagminnie, bo ich zrozumienie wymaga znajomości trzech definicji. Tak – to ta nudna część przepisów gdzie wyjaśnione są znaczenia poszczególnych określeń.

Jeszcze zatrzymanie czy już postój?

Różnice pomiędzy zatrzymaniem a postojem rozstrzyga art. 2. ustawy prawo o ruchu drogowym:

1) droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z  torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

29) zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów;

30) postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę;

Zakazy wyrażone opisanymi niżej znakami dotyczą całej drogi, a więc i chodnika, który wchodzi w jej skład, zgodnie z definicją wymienioną w punkcie 1.

testy na prawo jazdy

Znak “zakaz postoju” w testach na prawo jazdy. Źródło” zdamyto.com

Postoju i zatrzymania zakazują znaki:

Zakaz postoju

B-35: zakaz postoju

B-35: zakaz postoju

Znak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. Oznacza to, że znak dopuszcza chwilowe zatrzymanie pojazdu np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania po tej stronie drogi, po której ustawiono znak.

Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:

T-25a: tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

T-25a: tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

oraz

T-25a

T-25a

T-25b

T-25b

T-25c

T-25c

T-26

T-26

 

 

 • -24 „tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela”,
 • T-25a „tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania”
 • T-25b „tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania”
 • T-25c „tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania”
 • T-26 „tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu”
 • jeżeli dopuszcza się inne odstępstwa od stosowania się do znaku B-35, na tabliczce pod znakiem umieszcza się właściwą informację o treści „Nie dotyczy…”.

Odmiany znaku B-35:
Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż 1 minuta lub obowiązywanie znaku w określonych godzinach, dniach tygodnia lub w danym okresie może być wskazane napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

znak Co oznacza?
Znak B-35a.svg
Zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu
Znak B-35b.svg
Zakaz postoju z informacją o czasie postoju
Znak B-35c.svg
Zakaz postoju z informacją o okresie obowiązywania zakazu i czasie postoju

Postoju zakazywać będą też znaki:

B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste

B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste

Znak zabrania postoju w takim samym zakresie, jak znak B-35 „zakaz postoju”, lecz obowiązuje tylko w nieparzyste dni miesiąca. Stosowany wraz ze znakiem B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” dla udostępnienia jednej strony jezdni co drugi dzień, np. w celu wywozu śmieci, zaopatrzenia sklepów. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.

B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste

B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste

Znak zabrania postoju w takim samym zakresie, jak znak B-35 „zakaz postoju”, lecz obowiązuje tylko w nieparzyste dni miesiąca. Stosowany wraz ze znakiem B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” dla udostępnienia jednej strony jezdni co drugi dzień, np. w celu wywozu śmieci, zaopatrzenia sklepów. Zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.

B-39: strefa ograniczonego postoju

B-39: strefa ograniczonego postoju

Znak wskazuje wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach. Na znaku podaje się informacje o zakresie obowiązywania np. czas obowiązywania, dopuszczalny czas postoju, określone rodzaje pojazdów. W przypadku braku takich informacji, zakaz obowiązuje w takim samym zakresie, jak wyrażony znakiem B-35 „zakaz postoju”.

Znak B-39 nie dotyczy:

 • pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
 • pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonymi znakami:
  • D-18 „parking”
  • D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”
  • D-18b„parking zadaszony”
  • D-44 „strefa płatnego parkowania”
 • pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
 • autobusu szkolnego.

Zakaz zatrzymywania się

 

B-36: zakaz zatrzymywania się

B-36: zakaz zatrzymywania się

Znak zabrania zatrzymywania pojazdu z wyjątkiem unieruchomienia ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Pozostałe przepisy są analogiczne jak w przypadku znaku B-35 „zakaz postoju” .

Powyższych znaków nie odwołuje znak B-42: koniec zakazów.

Powyższe znaki umieszcza się po tej stronie drogi, po której zakaz ma obowiązywać

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com