Zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Pojawił się nowy projekt

Do konsultacji społecznych trafił dziś projekt rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Jakie zmiany czekają WORD-y i zdających?

Nowe przepisy mają rozwiązać “problemy z elastycznością przeprowadzania egzaminów w szczególności z przydzielaniem kolejnych egzaminów egzaminatorom, którzy zakończyli już egzamin, co w ostateczności przyczyniało się do braku możliwości przeprowadzenia kolejnych egzaminów w zaplanowanym czasie”.

Jednym z pomysłów jest zmiana minimalnego czasu, po jakim może być egzaminatorowi przydzielona w ciągu dnia kolejna osoba egzaminowana: skracając ten czas z 50 do 45 minut.

Zgodnie z projektem osoba, która nie stawi się na egzamin, wówczas nie jest wliczana do liczby egzaminów, które danego dnia przeprowadził dany egzaminator.

Kolejną zmianą jest zezwolenie na zatrudnienia na okres 6 miesięcy jako egzaminatora nadzorującego osoby nie spełniającej jednego z warunków określonych, obowiązujących obecnie w przepisach, czyli takie, które posiadają pełen zakres uprawnień oraz 2-letnie doświadczenie w egzaminowaniu w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.

Rozwiązanie to jest właściwe i docelowo uzasadnione merytorycznie jednakże mogą wystąpić przypadki w których w danym ośrodku egzaminowania, po odejściu obecnego egzaminatora nadzorującego, nie ma osoby spełniającej wszystkie wymagania oraz nie ma osoby, którą można by zatrudnić nas to stanowisko z zewnątrz.

Kolejna zmiana przepisów umożliwi przeprowadzenie szkoleń na egzaminatorów również w mniejszych ośrodkach “powoduje nieuzasadniony wzrost kosztów uzyskania uprawnień przez kandydatów na egzaminatorów”.

Z kim konsultowany jest projekt?

Zgodnie z rozdzielnikiem, prośbę o uwagi do do projektu skierowano do nw podmiotów:

Rada Dialogu Społecznego
Forum Związków Zawodowych
Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”
Niezależny Związek Zawodowy Kierowców w Warszawie
NSZZ Solidarność
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ
Związek Zawodowy Kierowców w Polsce
Związek Zawodowy Kierowców RP

Zobacz:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Co o tym sądzisz?