Znaki nakazu. Wszystko, czego o tych znakach nie wiesz

Kogo nie obowiązują znaki nakazu? Czy znaki nakazu obowiązują tylko na najbliższym skrzyżowaniu? Po co właściwie stosuje się znaki nakazu?

Po co stosuje się znaki nakazu?

Znaki nakazu stosuje się w celu wskazania:

 • wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub w innym miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy (znaki od C-1 do C-12),
 • obowiązku korzystania przez określonych uczestników ruchu z przeznaczonej dla nich drogi (znaki C-13 i C-16),
 • obowiązującej na drodze minimalnej prędkości (znak C-14),
 • nakazanego kierunku jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi,
 • obowiązku używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Znaki nakazu nie dotyczą pojazdów szynowych poruszających się zgodnie z przebiegiem ich trasy. Znaki nakazu, z wyjątkiem znaku C-17, mają kształt koła.

Gdzie obowiązują znaki zakazu?

Znaki:

C-1 „nakaz jazdy w prawo przed znakiem”,
C-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem”,
C-3 „nakaz jazdy w lewo przed znakiem”,
C-4 „nakaz jazdy w lewo za znakiem”,
C-5 „nakaz jazdy prosto”,
C-6 „nakaz jazdy prosto lub w prawo”,
C-7 „nakaz jazdy prosto lub w lewo”,
C-8 „nakaz jazdy w prawo lub w lewo”,
C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku”,
C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku”,
C-11 „nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku”
zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami; znaki te mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Wymienione wyżej znaki,  obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Umieszczona pod znakami C-1 do C-10 tabliczka z napisem „Nie dotyczy” wraz z symbolem pojazdu lub wyrażeniem określającym pojazd wskazuje, że nakaz nie dotyczy pojazdu określonego tabliczką.

C-1: nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo przed znakiem. Znak ten umieszczony jest na przedłużeniu osi części jezdni, jadących którą nakaz dotyczy. Stosowany zwykle na skrzyżowaniach z jezdnią jednokierunkową, gdzie nie ma możliwości jazdy na wprost.

Stosuje się go w celu wskazania kierującym obowiązku skręcania w prawo przed znakiem, w miejscu, w którym jazda ani na
wprost ani w lewo nie jest możliwa.

Znak C-1 umieszcza się na skrzyżowaniu typu „T”, przed wjazdem na drogę jednokierunkową o małym natężeniu ruchu (do 200 poj./h) z innej drogi lub obiektu przydrożnego. Stosuje się go w tych przypadkach, w których nie można zastosować znaku C- 2.

C-2: nakaz jazdy w prawo za znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo za znakiem. Znak ten umieszczony jest obok jezdni, której dotyczy i obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Stosuje się go w celu wskazania kierującym obowiązku skręcenia w prawo za znakiem. Znak C-2 stosuje się na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w prawo.

Na skrzyżowaniu typu „T” znak C-2 umieszcza się na:

 • wlocie prowadzącym do drogi jednokierunkowej,
 • wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów w lewo, np. z powodu znacznego natężenia ruchu pojazdów na drodze poprzecznej, a skręcanie w lewo spowodowałoby utrudnienie ruchu i pogorszenie bezpieczeństwa.

Na skrzyżowaniach o czterech wlotach znak C-2 umieszcza się na wlocie, jeżeli:

 • droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na wprost nie jest dozwolony,
 • wjazd zarówno w drogę poprzeczną w lewo, jak i w drogę na wprost został zamknięty.

Zastosowanie znaku C-2 na skrzyżowaniu o czterech wlotach
Zastosowanie znaku C-2 na skrzyżowaniu o czterech wlotach

C-3: nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo przed znakiem. Stosowany analogicznie jak znak C-1 w tych przypadkach, w których zachodzi konieczność skierowania ruchu pojazdów w lewo.

Znak C-3 umieszcza się w tych przypadkach, w których nie można zastosować znaku C-4. Znak C-3 stosuje się na  krzyżowaniach typu „T” w przypadkach, gdy droga poprzeczna jest dwujezdniowa. Znak ten umieszcza się na przedłużeniu osi jezdni lub jej prawej połowy.

Zastosowanie znaku C-3 na skrzyżowaniu typu „T”
Zastosowanie znaku C-3 na skrzyżowaniu typu „T”

C-4: nakaz jazdy w lewo za znakiem

Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo za znakiem. Stosowany analogicznie jak znak C-2.

Znak C-4 stosuje się na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszcza się ruch pojazdów tylko w lewo. Na skrzyżowaniu typu
„T” znak C-4 umieszcza się na:

 • wlocie prowadzącym do drogi jednokierunkowej,
 • wlocie prowadzącym do drogi dwukierunkowej, jeżeli konieczne jest wyeliminowanie skręcania pojazdów w prawo.

Na skrzyżowaniach czterowlotowych znak C-4 umieszcza się na wlocie, jeżeli:

 • droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd na wprost nie jest dozwolony,
 • wjazd zarówno w drogę poprzeczną w prawo, jak i w drogę na wprost został zamknięty.

Zastosowanie znaku C-4 na skrzyżowaniu o czterech wlotach
Zastosowanie znaku C-4 na skrzyżowaniu o czterech wlotach

C-5: nakaz jazdy prosto

Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Często stosowany jest poza skrzyżowaniami na drogach o dużym natężeniu ruchu w celu wyeliminowania skręcania (szczególnie w lewo) pojazdów do obiektów przydrożnych.

Znak C-5 umieszcza się na skrzyżowaniach w szczególności, jeżeli:

 • skręcanie pojazdów w prawo i w lewo utrudnia w znacznym stopniu ruch pieszych,
 • natężenie ruchu pojazdów na drodze poprzecznej jest znaczne i skręcanie w tę drogę byłoby utrudnione lub zagrażałoby bezpieczeństwu,
 • na drodze poprzecznej ruch został zamknięty znakami B-1 lub B-2.

 

C-6: nakaz jazdy prosto lub w prawo

Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w prawo. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować znaku B-21 “zakaz skręcania w lewo”.

Na skrzyżowaniu, na którym w organizacji ruchu nie przewidziano skręcania z wlotu w lewo, stosuje się na tym wlocie znak B-21 . Jeżeli na skrzyżowaniu o więcej niż czterech wlotach należy zabronić skręcania w lewo w dwie sąsiednie drogi, to umieszcza się odpowiednio znak C-6 i – ewentualnie – dla przeciwnego kierunku, znak C-7 .

Zastosowanie znaku C-6, C-7 i C-8 na skrzyżowaniu o więcej niż czterech wlotach
Zastosowanie znaków C-6, C-7 i C-8 na skrzyżowaniu o więcej niż czterech wlotach

C-7: nakaz jazdy prosto lub w lewo

Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w lewo. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować znaku B-22 “zakaz skręcania w prawo”.

C-8: nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Znak nakazuje kierującemu jazdę w prawo lub w lewo. Stosowany, gdy zabroniona jest jazda prosto.

Znak C-8 umieszcza się przed skrzyżowaniem, gdy geometria skrzyżowania lub przyjęta organizacja ruchu uniemożliwia
przejazd pojazdów na wprost przez skrzyżowanie.

Zastosowanie znaku C-8 na skrzyżowaniu o czterech wlotach
Zastosowanie znaku C-8 na skrzyżowaniu o czterech wlotach

C-9: nakaz jazdy z prawej strony znaku

Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z prawej strony znaku. Umieszczony na pasie dzielącym drogi oznacza początek jezdni jednokierunkowej.

Znak C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku” stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku ominięcia wysepki (przeszkody na jezdni) po jej prawej stronie.

Zastosowanie znaku C-9 na wysepce kanalizującej ruch
Zastosowanie znaku C-9 na wysepce kanalizującej ruch

Na pasach ruchu z prawej strony znaku nie może być dopuszczony ruch z przeciwnego kierunku.

Zastosowanie znaku C-9 na początku pasa dzielącego jezdnie
Zastosowanie znaku C-9 na początku pasa dzielącego jezdnie

C-10: nakaz jazdy z lewej strony znaku

Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni po lewej stronie znaku, lecz nie oznacza jednocześnie jezdni jednokierunkowej.

Znak stosuje się w celu wskazania kierującym obowiązku ominięcia wysepki (przeszkody w jezdni) po jej lewej stronie.
Znak ten może być umieszczony zarówno wtedy, gdy ruch po lewej stronie wysepki jest jednokierunkowy, jak i dwukierunkowy.

Zastosowanie znaku C-10
Zastosowanie znaku C-10

C-11: nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z lewej lub prawej strony znaku. Umieszczany jest w miejscu rozdzielenia jezdni.
Znak stosuje się w celu wskazania kierującym możliwości ominięcia wysepki (przeszkody w jezdni) z dowolnej jej strony, nie powodując zmiany zamierzonego kierunku jazdy. Po prawej stronie znaku nie może być dopuszczony ruch z przeciwnego kierunku.
Znak C-11 umieszcza się:
 • przed skrzyżowaniami, przez które możliwy jest przejazd dwoma jezdniami w tych
  samych lub różnych poziomach:

 • na początku wysepki lub przeszkody dzielącej jezdnię:

C-12: ruch okrężny

Znak nakazuje kierującemu jazdę dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku (skrzyżowanie o ruchu okrężnym).
Znak stosuje się na skrzyżowaniach dróg w celu wskazania kierującym, że ruch pojazdów odbywa się dookoła wyspy w kierunku wskazanym na znaku.
Znak C-12 stosuje się łącznie ze znakiem A-7 i umieszcza się na każdym wlocie. Umieszcza się go w odległości do 25 m
przed skrzyżowaniem. Nie umieszcza się znaku C-12 przed takimi skrzyżowaniami z ruchem dookoła wyspy, przez które przebiega dodatkowo odcinek jezdni przecinający wyspę centralną, lub w przypadkach kiedy jednej z dróg przyznano pierwszeństwo.

C-13: droga dla rowerów

Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.

Stosuje się go w celu wyeliminowania z drogi innych niż rowery pojazdów. Znak ten umieszcza się bezpośrednio przy wjeździe na drogę dla rowerów.
Na drogach dla rowerów umieszcza się także inne znaki poziome i pionowe, dla których wymagania określają odpowiednie przepisy dla tych znaków.

C-13a: koniec drogi dla rowerów

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Znak C-13a „koniec drogi dla rowerów” (rys. 4.2.14.1) stosuje się w celu wskazania miejsca, w którym kończy się droga dla rowerów i następuje włączenie do jezdni, na której odbywa się ruch innych pojazdów.

Znaku C-13a nie stosuje się, jeżeli kontynuacją drogi dla rowerów jest droga dla rowerów i pieszych, droga dla pieszych albo strefa zamieszkania albo został zastosowany znak B-1 albo znak B-9 .W miejscu połączenia z drogą dla pieszych umieszcza się odpowiednią odmianę znaku C-13/16 .

C-14: prędkość minimalna

Znak oznacza obowiązek jazdy z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości. Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kierujący jest w każdej sytuacji zobowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym. Znak C-14 stosowany jest, gdy kierujący nagminnie zmniejszają prędkość jazdy z przyczyn niewynikających ze stanu technicznego drogi.

Znak C-14 umieszcza się na drogach, na których zaobserwowano, że kierujący zmniejszają prędkość jazdy np. z powodu dużej atrakcyjności widokowej otoczenia lub innych przyczyn niewynikających ze stanu technicznego i geometrii drogi. Dotyczy to zwłaszcza dróg dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu.

C-15:  koniec prędkości minimalnej

Znak oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

C-16: droga dla pieszych

Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa.

stosuje się w celu wyeliminowania z drogi ruchu pojazdów i dopuszczenia wyłącznie ruchu pieszych.
Znak ten umieszcza się na początku drogi (ciągu) przeznaczonej wyłącznie dla pieszych.
Znak C-16 umieszcza się przede wszystkim na drogach położonych np. w centrach handlowych miast, na których występuje znaczne natężenie ruchu pieszego – gdzie wyeliminowanie ruchu pojazdów wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa pieszych i ułatwi im korzystanie z drogi.

Znak C-16 umieszcza się również w osiedlach mieszkaniowych, na drogach publicznych, których przeznaczenie (tylko dla pieszych) może budzić wątpliwości.

Znaku tego nie umieszcza się na chodnikach oraz innych drogach, których przeznaczenie dla pieszych jest oczywiste.

Modyfikacje znaków C-13/16
Znak C-13/16 wskazujący ruch rowerów lewą stroną drogi i ruch pieszych prawą stroną drogi Znak C-13/16 wskazujący ruch pieszych lewą stroną drogi i ruch rowerów prawą stroną drogi Znak C-13/16 wskazujący ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze

C-16a: koniec drogi dla pieszych

Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

C-17: nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi

Znak wskazuje kierunek jazdy na skrzyżowaniu dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Kierunek wskazany może być symbolem znaku C-2C-4C-5C-6C-7 lub C-8. Znak stosowany w szczególności do wskazania miejsc postojowych dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi, np. w terminalach odpraw celnych.

C-18: nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Znak oznacza, że kierujący pojazdem silnikowym ma obowiązek stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Stosowany w okresie zimowym na drogach, na których podczas opadów śniegu występują trudności poruszania się pojazdów niewyposażonych w łańcuchy. Umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j oznacza, że nakaz dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.

Znak stosuje się okresowo na drogach, na których w czasie opadów śniegu występują znaczne trudności do poruszania się pojazdów niewyposażonych w łańcuchy przeciwpoślizgowe.

Przed odcinkami, na których zastosowano znak C-18, za skrzyżowaniem lub wyjazdem z parkingu umieszcza się znak F-5 uprzedzający o nakazie używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, odsłaniany wraz ze znakiem C-18.

C-19: koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Znak oznacza miejsce, w którym nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przestaje obowiązywać.

Stosuje się go w miejscu, w którym warunki terenowe umożliwiają jazdę bez konieczności stosowania łańcuchów  przeciwpoślizgowych.
Podobnie jak znak C-18 znak C-19 zaleca się stosować jako składany lub na tablicy o zmiennej treści i zasłania się wraz ze znakiem C-18.

 

Co o tym sądzisz?