Skip to main content

Tego nie najdziesz w żadnym podręczniku do nauki jazdy. Znaki ostrzegawcze nie tylko z opisem, ale z wyjaśnieniem okoliczności ich stosowania.

Okazuje się, że znaki ostrzegawcze (a właściwie ich nieznajomość) potrafią być przyczyną oblania egzaminu teoretycznego. To właśnie ta grupa znaków drogowych sprawia sporo kłopotów rozwiązującym testy na prawo jazdy.

Dlaczego tak się dzieje? Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwie: Przyszli kierowcy nie uczą się przepisów prawa drogowego, ograniczając przygotowanie teoretyczne do rozwiązywania testów na prawo jazdy oraz… materiały ograniczające się wyjaśnienia znaczeń poszczególnych znaków drogowych. A przecież istotne jest nie tylko to co oznacza dany znak drogowy, ale w jakich okolicznościach jest stosowany.

Co z tymi zakrętami czyli znaki drogowe które się mylą

O co więc w tych znakach chodzi?

Dziś zajmiemy się znakami ostrzegawczymi

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Stosuje się nie tylko w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo stale, np. zakręt, zwężenie jezdni, stromy zjazd, ale również tam, gdzie występuje ono okresowo zależnie od okoliczności, pory dnia, roku itp. (przed skrzyżowaniami lub miejscami pojawiania się dzieci albo zwierząt na drodze).

Odległość umieszczania znaków od miejsca niebezpiecznego dostosowywana jest do dopuszczalnej prędkości na drodze i wynosi:

 • 150–300 m od miejsca niebezpiecznego na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
 • do 100 m od miejsca niebezpiecznego na pozostałych drogach (z wyjątkiem znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa”, który umieszcza się według odrębnych zasad).
  W mniejszej od 50 m odległości znaki można umieszczać tylko wyjątkowo, np. na ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

W odległościach większych niż podanych wyżej, w przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa ruchu, pod znakami mogą być dodatkowo umieszczone tabliczki:

T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”. Tabliczkę tę umieszcza się pod znakiem ostrzegawczym w przypadku, gdy ze względów lokalnych nie jest możliwe ustawienie znaku w zalecanej odległości oraz pod znakiem dodatkowym, który umieszczony jest w odległości większej niż zawarta w zaleceniach.

T-2 „tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”. Stosuje się ją w zestawieniu ze znakami ostrzegawczymi dla poinformowania o tym, że niebezpieczeństwo, o którym mówią te znaki, powtarza się albo występuje na odcinku drogi o długości większej niż 0,5 km. Długość podaje się w km z jedną cyfrą po przecinku z dokładnością do 0,5 km.

T-3 „tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”. Tabliczką tą oznacza się koniec odcinka oznaczonego znakiem z tabliczką T-1 i T-2. W przypadku zastosowania tabliczki T-2 ze znakiem A-3 lub A-4 (niebezpieczne zakręty), znaku z tabliczką T-3 nie należy stosować, jeżeli miałby on być umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegającego, uprzedzającego o niebezpiecznych zakrętach.

Znak A-7 “ustąp pierwszeństwa” umieszcza się w odległości: 

 • do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, 
 • do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.
 • w obrębie skrzyżowania – wówczas dotyczy on tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Połączenie znaków tabliczek ze znakami ostrzegawczymi

Pod znakami ostrzegawczymi A-6a, A-6b lub A-6c mogą być stosowane tabliczki T-6b. Takie rozwiązanie stosuje się wtedy, gdy osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu i nie można zastosować indywidualnego (dla każdego z nich) oznakowania. 

Tabliczka T-6a Tabliczka T-6b Tabliczka T-6c

Tabliczkę T-6b stosuje się także na skrzyżowaniach o nietypowym układzie dróg, np. jeżeli wloty drogi podporządkowanej występują tylko po jednej stronie drogi z pierwszeństwem lub droga z pierwszeństwem przebiega w łuku o dużym zwrocie lub małym promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia się schematycznie rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem oznacza się linią szerszą.

Przykłady oznakowania skrzyżowań znakami A-6, A-6b i A-6c z tabliczkami T-6b

Przykłady oznakowania skrzyżowań znakami A-6, A-6b i A-6c z tabliczkami T-6b

A-1

Niebezpieczny zakręt w prawo

Znak A-1 stosuje się także, jeżeli na łuku dochodzi do częstych wypadków lub kolizji. Znak
A-1 stosuje się na drogach poza miastami, a w miastach gdy droga nie jest ulicą, a dopuszczalna prędkość na niej jest większa od 60 km/h. Na ulicach znak ten stosuje się w przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami lokalnymi np. bardzo zła widoczność drogi,

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

A-2

Niebezpieczny zakręt w lewo
Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

Stosuje się w celu oznakowania pojedynczo występującego łuku poziomego, na którym droga skręca w lewo.

Pozostałe zasady stosowania tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-1

A-3

Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. 

Znak stosuje się wówczas, gdy odległość od końca pierwszego, wymagającego oznakowania łuku, na którym droga skręca w prawo, do początku drugiego, wymagającego oznakowania łuku jest mniejsza
niż 300 m. Nie ma znaczenia, czy drugi łuk jest w tym samym kierunku, czy przeciwnym.

Pozostałe zasady stosowania tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-1.

Jeżeli konieczne jest oznakowanie trzech łuków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-4 .

Tabliczka T-4

Tabliczka T-4

Gdy takich łuków jest więcej niż trzy, zamiast tabliczki T-4 umieszcza się tabliczkę T-2.

Tabliczka T-2

Tabliczka T-2

Na końcu ostatniego łuku oznakowanego znakiem A-3 z tabliczką T-2 lub T-4 w miejscu, w którym łuk przechodzi w prostą, powtarza się znak A-3 z tabliczką T-3.

Tabliczka T-3

Tabliczka T-3

Jeżeli liczba łuków jest większa niż 3, a krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego łuku do końca ostatniego jest większa niż 160°/km, pod znakiem A-3 umieszcza się tabliczkę T-5 wskazującą początek drogi krętej oraz tabliczkę T-2 wskazującą długość odcinka.

Tabliczka T-5

Tabliczka T-5

 

A-4

Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo
Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. 

Zasady stosowania tego znaku są analogiczne jak dla znaku A-3.

A-5

Skrzyżowanie dróg
Ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.

Znak stosuje się przed skrzyżowaniem dróg, z których żadnej nie nadano pierwszeństwa.

Znak A-5 stosuje się w obszarze zabudowanym, jeżeli:

 • na skrzyżowaniu występuje wlot drogi, która na poprzedzającym odcinku ma pierwszeństwo nadane znakiem D-1, A-6a, A-6b, A-6c, A-6d lub A-6e,
 • w przypadkach, gdy skrzyżowanie może nie być wystarczająco postrzegane przez kierujących lub geometria skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.

Zasada nienadawania pierwszeństwa stanowi naturalny element uspokojenia ruchu w obszarze  zabudowanym.

Znak może być stosowany przed skrzyżowaniem dwóch dróg gruntowych, jeżeli uzasadnia to natężenie i struktura ruchu, a także gdy nawierzchnia umożliwia jazdę pojazdów samochodowych z prędkością 30–40 km/h.

A-6a

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.

Znaki ostrzegające o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną od A-6a do A-6c stosuje się w zasadzie poza obszarem zabudowanym dla wskazania, że pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się po drodze, na której ten znak umieszczono.

Na obszarze zabudowanym znaki A-6a–A-6c stosuje się:

 • gdy istnieje potrzeba nadania pierwszeństwa drodze na pojedynczym skrzyżowaniu,
 • na drogach dwujezdniowych o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h.
  Znaki A-6 mogą być umieszczane tylko wówczas, gdy na drodze podporządkowanej
  ustawiono znak A-7 lub B-20.

Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje się niezależnie od tego, pod jakim kątem droga podporządkowana łączy się z drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Jeżeli osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu, a nie można zastosować indywidualnego (dla każdego z nich) oznakowania, to pod znakiem A-6a, A-6b lub A-6c umieszcza się tabliczkę T-6b.

Tabliczka T-6b

Tabliczka T-6b

Tabliczkę T-6b stosuje się także na skrzyżowaniach o nietypowym układzie dróg, np. jeżeli wloty drogi podporządkowanej występują tylko po jednej stronie drogi z pierwszeństwem lub droga z pierwszeństwem przebiega w łuku o dużym zwrocie lub małym promieniu. Na tabliczce T-6b przedstawia się schematycznie
rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem oznacza się linią szerszą.

Oznakowanie sąsiadujących ze sobą skrzyżowań z wykorzystaniem znaków A-6a, A-7 wraz z tabliczkami T-6b

A-6b

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.

Oznakowanie sąsiadujących ze sobą skrzyżowań z wykorzystaniem znaków A-6b, A-6c, A-7 w połączeniu z tabliczkami T-6b

Oznakowanie sąsiadujących ze sobą skrzyżowań z wykorzystaniem znaków A-6b, A-6c, A-7 w połączeniu z tabliczkami T-6

A-6c

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.

A-6d

Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.

Znak ten stosuje się przed skrzyżowaniem z drogą będącą podporządkowanym wlotem jednokierunkowym z prawej strony, którym jest w szczególności łącznica lub inna droga kończąca się pasem włączania.

Oznakowanie skrzyżowania znakiem A-6d

A-6e

Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.

Zastosowanie tego znaku jest takie samo, jak w przypadku znaku A-6d

A-7

Ustąp pierwszeństwa
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Znak ten umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem. 

Znak A-7 może być umieszczany także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Gdy na drodze podporządkowanej nie są spełnione warunki widoczności, wówczas zamiast znaku A-7 umieszczony jest znak B-20.

Znak A-7 umieszcza się możliwie blisko skrzyżowania i nie dalej niż:

 • 50 m – na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
 • 25 m – na pozostałych drogach.

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A-7 poprzedza się w odległości od 150 do 300 m znakiem A-7 z tabliczką T-1 .  Przykład tak oznakowanego skrzyżowania pokazano na rysunku poniżej:

Oznakowanie skrzyżowania znakiem A-7 z tabliczką T-1 dla v > 60 km/h

Oznakowanie skrzyżowania znakiem A-7 z tabliczką T-1 na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h

Pod znakiem A-7 może być umieszczona tabliczka T-6c, podająca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu.

T-6c: tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)

Tabliczka T-6c

A-8

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znak ten stosuje się przed skrzyżowaniami, na których ruch odbywa się po obwiedni wyspy (z wyjątkiem tramwajów, które mogą przecinać wyspę), a które są oznakowane znakami C-12.  

Znak A-8 stosuje się głównie poza obszarami zabudowanymi, a na obszarach zabudowanych wtedy, gdy skrzyżowanie z ruchem okrężnym występuje na drodze oznakowanej wcześniej jako droga z pierwszeństwem i nie jest widoczne z dostatecznej odległości.

A-9

Przejazd kolejowy z zaporami
Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.

Oprócz znaków A-9 przed przejazdem kolejowym stosuje się słupki wskaźnikowe G-1.

G-1a: słupek wskaźnikowy z trzema kreskami G-1b: słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami G-1c: słupek wskaźnikowy z jedną kreską
G-1d: słupek wskaźnikowy z trzema kreskami G-1e: słupek wskaźnikowy z dwoma kreskami G-1f: słupek wskaźnikowy z jedną kreską
Słupki wskaźnikowe G-a-G-1c umieszczane po prawej stronie jezdni Słupki wskaźnikowe G-1d-G-1f umieszczane po lewej stronie jezdni
Przykładowe oznakowanie przejazdu kolejowego

Przykładowe oznakowanie przejazdu kolejowego

Na drogach gruntowych znak A-9 umieszcza się łącznie ze słupkiem wskaźnikowym z jedną kreską (G-1c), w odległości 50–100 m od przejazdu kolejowego.

Przed przejazdami kolejowymi na zelektryfikowanej linii kolejowej umieszcza się dodatkowo na osobnym wsporniku znak G-2 „sieć pod napięciem”.

Znak G-2: sieć pod napięciem

Znak G-2: sieć pod napięciem

A-10

Przejazd kolejowy bez zapór
Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. 

Znak stosuje się stosuje się przed przejazdami kolejowymi bez zapór lub półzapór – wyposażonymi w samoczynną sygnalizację świetlną (kategoria C) lub niewyposażonymi w żadne z wymienionych urządzeń (kategoria D).

Zasady oznakowania przejazdów kolejowych znakiem A-10 są analogiczne jak znakiem A-9.

Przed szczególnie niebezpiecznymi przejazdami kolejowymi wraz ze znakiem A-10 stosuje się tabliczkę T-7 podającą schematycznie rzeczywisty układ torów i drogi na takim przejeździe.

Tabliczka T-7

Tabliczka T-7

Bezpośrednio przed przejazdem kolejowym (kategorii C i D) oraz przed przejściami użytku publicznego dla pieszych (kategoria E), bez obsługiwanego urządzenia zabezpieczającego, umieszcza się znak „Krzyż św. Andrzeja”: G-3- przed przejazdami kolejowymi na liniach jednotorowych i G-4-przed przejazdami kolejowymi na liniach dwu- i wielotorowych

Przed przejazdami kolejowymi na linii kolejowej zelektryfikowanej umieszcza się dodatkowo znak G-2 „sieć pod napięciem”.

Przed niektórymi przejazdami kolejowymi (kategorii D), na których nie są zachowane warunki widoczności toru, umieszcza się dodatkowo znak B-20.

Jeżeli droga przecina tor kolejowy będący bocznicą lub torem manewrowym albo jest on sporadycznie eksploatowany np. w celach turystycznych, a ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei, to przed takim miejscem umieszcza się znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką T-10.

Bezpośrednio przed przejazdem
kolejowym kategorii C i D oraz przed przejściami użytku publicznego dla pieszych (kategoria E), bez obsługiwanego urządzenia zabezpieczającego, umieszcza się znak „Krzyż św. Andrzeja”:

G-3: krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowo-drogowym jednotorowym G-4: krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowo-drogowym wielotorowym

Znaki G-3 i G-4 należy umieszcza się w miejscu, w którym – w związku z ruchem pociągu – powinien być zatrzymany pojazd na drodze.

Przed przejazdami kolejowymi na linii kolejowej zelektryfikowanej umieszcza się dodatkowo, na tym samym wsporniku co znak „Krzyż św. Andrzeja” lub na osobnym słupku, znak G-2 „sieć pod napięciem”:

Znak G-2: sieć pod napięciem

Znak G-2: sieć pod napięciem

A-11

Nierówna droga
Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.

Znak umieszcza się przed odcinkami jezdni o dużych nierównościach, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort jazdy. Znak stosuje się na przykład na odcinkach, na których są:

 • nierówności występujące na przejazdach kolejowych,
 • pofałdowania występujące na stromych zjazdach z mostów i wiaduktów oraz na tych obiektach,
 • niewielkie zapadnięcia się jezdni,
 • zawyżony (zaniżony) most lub przepust,
 • poprzeczny ściek lub garb,
 • wyboje,
 • poprzeczny uskok nawierzchni,
 • inne niż przełomy zniszczenia nawierzchni.

Na odcinku drogi w łuku, na skrzyżowaniu lub przy dużym spadku za pomocą tego znaku, oznakowane są nawet niewielkie nierówności.

A-11a

Próg zwalniający
Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Jeżeli progi zwalniające znajdują się w strefie ograniczonej prędkości (znak B-43) lub w strefie zamieszkania (znak D-40), a przejazd przez nie może odbywać się z prędkością większą lub równą ustalonej dla tej strefy, to znaków B-33 można nie stosować.

A-12a

Zwężenie jezdni – dwustronne
Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.Przy zwężeniu, zwłaszcza dwustronnym uniemożliwiającym wyminięcie się dwóch pojazdów o normatywnej szerokości, mogą być  dodatkowo zastosowane znaki B-31 i D-5.

B-31: pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka D-5: pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Jeżeli zwężony odcinek drogi, na którym nie jest możliwe wymijanie się pojazdów, jest dłuższy niż 150 m lub znajduje się w łuku pionowym lub poziomym i kierujący nie widzą pojazdów znajdujących się po  przeciwnych stronach zwężenia, stosowana może być sygnalizacja świetlna lub ręczne kierowanie ruchem.

A-12b

Zwężenie jezdni – prawostronne
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.

Zasady regulacji ruchu na jednostronnym zwężeniu jezdni są takie same, jak w przypadku zwężenia dwustronnego.

A-12c

Zwężenie jezdni – lewostronne
Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.

Zasady regulacji ruchu na jednostronnym zwężeniu jezdni są takie same, jak w przypadku zwężenia dwustronnego.

A-13

Ruchomy most
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.

Przed tymi obiektami mogą być stosowane znaki ograniczające ruch na moście lub przed nim, np. zakazujące wyprzedzania, ograniczające prędkość lub masę pojazdu dopuszczonego do przejazdu. Przed mostem powinna być zainstalowana sygnalizacja świetlna do nadawania co najmniej sygnału czerwonego.

A-14

Roboty drogowe
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.

Znak stosuje się w celu ostrzeżenia o zbliżaniu się do miejsc, w których kierujący pojazdem może spotkać osoby pracujące na drodze lub przeszkody, takie jak np. maszyny lub materiały znajdujące się na drodze i utrudniające ruch.

W zależności od sytuacji na drodze znaki A-14 stosuje się łącznie z innymi znakami pionowymi, poziomymi, sygnalizacją świetlną lub urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Znak A-14 z tabliczką T-19 wskazującą na malowanie znaków poziomych stosuje się w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową oznakowania poziomego.

T-19: tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych

T-19: tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych

 

A-15

Śliska jezdnia
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.

Znak stosuje się przed odcinkami drogi, stanowiącymi niebezpieczeństwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni, której kierujący może się nie spodziewać, a spowodowanej:

 • zmianą rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfaltowego na kostkową),
 • różnym czasem układania nawierzchni tego samego rodzaju,
 • stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

A-16

Przejście dla pieszych
Ostrzega o przejściu dla pieszych.

umieszcza się przed wyznaczonym na drodze przejściem dla pieszych w przypadkach, gdy może nie być widoczne odpowiednio wcześnie przez kierujących pojazdami lub ze  względów bezpieczeństwa konieczne jest ostrzeżenie o przejściu.

Znaki A-16 umieszcza się przed przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na drodze, na której prędkość wynosi powyżej 60 km/h, a przy innej prędkości – przed przejściami bez sygnalizacji świetlnej wyznaczonymi pomiędzy skrzyżowaniami.

A-17

Dzieci
Znak stosuje się w celu ostrzeżenia o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat lub o bliskości takiego miejsca. Znak umieszcza się zwłaszcza w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów, placówek prowadzących zajęcia z dziećmi, terenów zabaw i innych.

O konieczności stosowania znaku A-17 decydują przypadki częstego pojawiania się dzieci na drodze, a nie odległość drogi od obiektu, do którego uczęszczają dzieci.

A-18a

Zwierzęta gospodarskie
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny przepęd zwierząt gospodarskich wzdłuż lub w poprzek drogi, np. przy ośrodkach hodowlanych, pastwiskach itp.

A-18b

Zwierzęta dzikie
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju.

A-19

Boczny wiatr
Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru. Umieszcza się go przed miejscami, gdzie często występuje silny boczny wiatr, np. przed wyjazdem z gęstego lasu, z głębokiego wykopu, z obszaru o zwartej zabudowie na otwarty teren oraz przed wjazdami na mosty w dolinach o silnych ciągach powietrza. W miejscach występowania silnych podmuchów wiatru może być ustawiony sygnalizator wiatru pokazujący siłę i kierunek podmuchu wiatru w danej chwili. Znak A-19 może być stosowany jako świetlny i włączać się, gdy podmuchy wiatru przekraczają 12 m/s.

A-20

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

Znak A-20 stosuje się, gdy dwie jezdnie jednokierunkowe łączą się w jedną jezdnię dwukierunkową oraz przy wprowadzeniu ruchu w przeciwnym kierunku na jezdnię mającą dotychczas ruch jednokierunkowy.

Przykład zastosowania znaku A-20

A-21

Tramwaj
Znak stosuje się, jeżeli tory tramwajowe przecinają drogę w takim miejscu lub w taki sposób, że kierujący pojazdami mogą nie zorientować się dostatecznie wcześnie o istnieniu tych torów lub o ich przebiegu.

Przed przejazdami tramwajowymi szczególnie niebezpiecznymi lub na łuku, przechodząc na przeciwną stronę drogi lub na jej środek, znakiem A-21 stosuje się tabliczkę T-7.

Tabliczka T-7

Tabliczka T-7

Dla ostrzeżenia kierujących pojazdami nieszynowymi przed miejscami, w których pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe,  znak A-21  stosowany jest z tabliczką T-8 oznaczającą pas ruchu skierowany na tory tramwajowe. Tabliczka ta może być stosowana łącznie ze znakiem A-30 “inne niebezpieczeństwo”.

T-8: tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

T-8: tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

Znak A-21 “tramwaj” może być stosowany jako świetlny, wówczas jego włączenie inicjowane jest przez nadjeżdżający tramwaj.

Przykład zastosowania znaku A-21

Przykład zastosowania znaku A-21

A-22

Niebezpieczny zjazd
Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Znak  umieszcza się przed spadkami podłużnymi drogi wynoszącymi na drogach położonych w terenie górzystym co najmniej 10%, a na pozostałych drogach co najmniej 7%.

Jeżeli jednak jednocześnie występują takie warunki drogowe, jak np.: duży spadek  poprzeczny, ostry zakręt, zły stan lub mała szerokość jezdni, znak A-22 stosuje się nawet przy spadkach mniejszych niż wyżej podane  Pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-9 wskazującą rzeczywistą wartość spadku z dokładnością do 1%.

A-23

Stromy podjazd
Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. 

Stosuje się go przed podjazdami o wzniesieniu co najmniej 8% na drogach położonych w terenie górzystym i co najmniej 6% – na pozostałych drogach oraz przed innymi wzniesieniami, na które wjazd jest utrudniony, np. ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni. 

Pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-9 wskazującą

rzeczywistą wartość nachylenia podjazdu z dokładnością do 1%.

 

A-24

Rowerzyści
Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Znak A-24 umieszcza się przed:

 • miejscem, gdzie rowerzyści wjeżdżają na jezdnię z drogi dla rowerów,
 • przejazdem dla rowerzystów, na drodze, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h, a w przypadku dopuszczalnej prędkości równej 60km/h lub mniejszej – jeżeli przejazd nie jest dobrze widoczny przez kierujących pojazdami lub znajduje się na odcinku jezdni między skrzyżowaniami.

Znak może być stosowany przed innym miejscem, gdzie rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają, włączając się do ruchu, jeżeli uzasadniają to względy bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwzględnieniem takich czynników, jak: natężenie i prędkość ruchu pojazdów, wzajemna widoczność, geometria drogi.

Jeżeli kontynuacją drogi dla rowerów jest pas ruchu dla rowerów wyznaczony na jezdni, oprócz znaku A-24 umieszcza się znak F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów” wskazujący pas dla rowerów.

A-25

Spadające odłamki skalne
Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.

A-26

Lotnisko
Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca. Stosuje się go przy lotniskach i lądowiskach lub w ich pobliżu, jeżeli nagłe pojawienie się przelatującego nisko nad drogą samolotu lub śmigłowca może wywołać zaskoczenie (przestraszyć) kierującego pojazdem i w efekcie spowodować nieprawidłowy jego manewr lub odruch zagrażający bezpieczeństwu ruchu.

A-27

Nabrzeże lub brzeg rzeki
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.

Znak stosuje się przed odcinkami dróg ogólnodostępnych, przebiegającymi po nabrzeżu lub po wysokim brzegu rzeki albo kanału, gdy odległość ich brzegu od krawędzi jezdni jest mniejsza od 10 m. Znak A-27 stosuje się również przed miejscami, w których droga prowadząca w kierunku obszaru wodnego znajduje się w ostrym łuku w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.

Znaku A-27 nie stosuje się, gdy na wymagającym oznakowania odcinku drogi umieszczono bariery ochronne.

A-28

Sypki żwir
Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów. Stosuje się go w celu oznakowania odcinka drogi, na którym istnieje możliwość wyrzucania kamieni, ziaren grysu lub żwiru spod kół jadących pojazdów lub wzniecania kurzu w stopniu utrudniającym ruch innym kierującym. Dotyczy to w szczególności nawierzchni tłuczniowych, nawierzchni, na których przeprowadzono powierzchniowe utrwalenie warstwy ścieralnej – do czasu stabilnego oblepienia ziaren kruszywa przez bitum, a także odcinków podbudowy tłuczniowej, na których dopuszczono ruch. Ponadto znak ten może być umieszczony przed wyjazdami z kamieniołomów i żwirowni.

A-29

Sygnały świetlne
Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Znak stosuje się w przypadkach, gdy ruch kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej w miejscu, w którym kierujący może się tego nie spodziewać.

Znak A-29 umieszcza się przed każdą sygnalizacją świetlną zastosowaną na drodze poza obszarem zabudowanym. Na obszarze zabudowanym znak umieszcza się przed pierwszą sygnalizacją po wjeździe do tego obszaru oraz przed każdym miejscem, gdzie sygnalizacja świetlna (trójbarwna lub dwubarwna) zastosowana została do kierowania ruchem wahadłowym. Ponadto znak ten stosuje się w każdym przypadku, gdy sygnalizator jest tylko zawieszony nad jezdnią.

A-30

Inne niebezpieczeństwo
Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.

Ze znakiem A-30 najczęściej stosowane są następujące tabliczki:

T-10 „tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze” – w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
T-11 „tabliczka wskazująca przeprawę promową”,
T-12 „tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni”,
T-13 „tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein”,
T-14 „tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce”,
T-15 „tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu”,
T-16 „tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce”,
T-17 „tabliczka wskazująca granicę państwa”,
T-18 „tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce”.

 

A-31

Niebezpieczne pobocze
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi. Znak Znak ten umieszcza się przed odcinkami dróg o wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym poboczu. Stosuje się go również do ostrzeżenia o zwężeniu lub końcu pobocza bitumicznego przechodzącego w pobocze ziemne.

Do oznakowania końca pobocza bitumicznego przechodzącego w chodnik używa się tablic

U-9 oznaczających ograniczenie skrajni poziomej drogi. Znak A-31 z odwróconym

symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie jezdni.

A-32

Oszronienie jezdni
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

Znak stosuje się wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się w okresach, gdy jeszcze nie występuje na innych odcinkach drogi, np. na mostach z pomostem stalowym, oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych, na których często zdarza się lokalne oszronienie jezdni.

Znak A-32 stosowany jako świetlny wskazuje rzeczywisty stan oszronienia lub oblodzenia jezdni na podstawie pomiarów z urządzeń umieszczonych przy drodze lub na nawierzchni.

A-33

Zator drogowy
Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów. Stosuje się go przed odcinkami dróg, na których ze względu na natężenia ruchu pojazdów często występuje blokowanie ruchu, a stojące pojazdy mogą nie być w porę dostrzeżone przez kierujących nadjeżdżającymi pojazdami.

Znak A-33 umieszcza się, gdy odcinek jezdni przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną jest niewidoczny ze względu na łuk pionowy lub poziomy. Znak A-33 stosowany jako świetlny ostrzega o pojazdach stojących na jezdni w odległości do 300 m.

A-34

Wypadek drogowy
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Stosowany jest w celu ostrzeżenia o miejscu wypadku drogowego, w którym ze względu na osoby udzielające pomocy lub usuwające skutki wypadku oraz możliwość zablokowania ruchu kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Znak umieszczany jest przez służby zabezpieczające miejsce wypadku.

Znak A-34 jako świetlny stosowany jest na odcinkach dróg objętych monitorowaniem, na których istnieje możliwość włączania znaku przez służby monitorujące ruch na drodze.

 

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com