Skip to main content

Okazuje się, że ze zrozumieniem odcinka objętego znakiem zakazu mają problem nawet… kierowcy. Na jakim odcinku drogi lub w którym miejscu o obowiązują zakazy wyrażone poszczególnymi znakami? To zależy od znaku – jednoznacznej odpowiedzi bowiem nie ma, a w tym tekście postaramy się Wam wszystko wyjaśnić.

Ale po kolei.

Ze znakami zakazu w testach na prawo jazdy są problemy, czego przykładem jest poniższy screen prezentujący jedno z “najtrudniejszych” pytań – tzn takie, na które pada zbyt dużo niepoprawnych odpowiedzi.

znaki zakazu

Jedno z “najtrudniejszych” pytań w testach na prawo jazdy. Screen: zdamyto.com

Po co właściwie stosuje się znaki zakazu?

Znaki zakazu stanowią podstawową kategorię znaków, którymi są wyrażane ustalenia dotyczące organizacji ruchu. Za ich pomocą można między innymi zamknąć lub ograniczyć wjazd pojazdów, zabronić wykonywania określonych manewrów np. skręcania lub wyprzedzania, wprowadzić ruch jednokierunkowy, a także ograniczyć lub zabronić zatrzymywania lub postoju pojazdów.

Znaki zakazu jako ograniczające swobodę korzystania z dróg są umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powodują dla uczestników ruchu.

Testy na prawo jazdy: Ten znak zabrania wyprzedzania… No właśnie- komu i kogo?

Odwołanie zakazów

Ze względu na różne funkcje spełniane przez znaki zakazu, dla niektórych z nich ustalono znaki uchylające wyrażane przez nie zakazy; są to znaki: B-24 dla B-23, B-27 dla B-25, B-28 dla B-26, B-30 dla B-29, B-34 dla B-33 i B-42 dla dowolnej liczby wymienionych tu znaków zakazu.

B-23

B-25

B-26

B-29

B-33

B-42

B-24

B-27

B-28

B-30

B-34

Określone wyżej znaki zakazu, a także znaki od B-35 , B-36 , B-37 i B-38 , obowiązują począwszy od miejsca ich umieszczenia do najbliższego skrzyżowania (znak B-23 także na najbliższym skrzyżowaniu), chyba że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca znajduje się tylko z lewej strony i nie ma bezpośredniego połączenia z prawą jezdnią – tak jak na rysunku poniżej.

Zakres obowiązywania znaków zakazu na drodze dwujezdniowej

Zakres obowiązywania znaków zakazu na drodze dwujezdniowej

Jak mówi § 15. rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych:

1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej.

Wymieniony wyżej zapis niewiele nam nie wyjaśnia, a wręcz odrobinę komplikuje sprawę, bowiem jest tam odniesienie do przepisów szczegółowych, z którymi (częściowo) zamierzamy się zmierzyć w tym artykule.

Znaki zakazu mogą obowiązywać na innych odcinkach niż wymienione wyżej. Ich obowiązywanie jest uzależniane od kombinacji z tabliczkami lub innymi znakami drogowymi:

T-20

Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.  Stosowana do znaków zakazu: B-33 ograniczenie prędkości, B-35 zakaz postoju, B-36 zakaz zatrzymywania się, B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste, B-38 zakaz postoju w dni parzyste, B-41 zakaz ruchu pieszych, gdy długość wskazanego odcinka nie przekracza 500 m.

T-21

Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje. Stosowana do znaków zakazu, gdy znak nie został ustawiony w miejscu początku obowiązywania zakazu.

Wyjątki

1. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a „miejscowość” obowiązuje na obszarze całej miejscowości

Taka kombinacja znaków oznacza, że zakaz obowiązuje na całym obszarze miejscowości z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Taka kombinacja znaków oznacza, że zakaz obowiązuje na takich samych zasadach, jak zwykłe ograniczenie prędkości.

2. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Taka kombinacja znaków oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem. Taka kombinacja znaków oznacza, że zakaz obowiązuje na takich samych zasadach, jak zwykłe ograniczenie prędkości.

Przepisy szczegółowe

Omówimy je sobie na podstawie dwóch znaków. Niezależnie bowiem od zasad ogólnych stosowania znaków zakazu, niektóre z nich mogą być stosowane na “specjalnych” nazwijmy to zasadach, czyli w oparciu o przepisy szczegółowe dotyczące tych właśnie znaków.

Znak B-35 „zakaz postoju”  stosuje się w miejscach, w których występuje konieczność ograniczenia postoju na drodze. Znak umieszcza się po tej stronie drogi, po której zakaz obowiązuje; dotyczy to także drogi jednokierunkowej.

W celu oznaczenia początku, kontynuacji lub uchylenia przed skrzyżowaniem zakazu wyrażonego znakiem B-35, B-36, B-37, B-38 stosuje się łącznie ze znakiem, odpowiednio:

Tabliczkę T-25a  wskazującą początek zakazu; stosuje się ją, gdy zakaz rozpoczyna się między skrzyżowaniami,
Tabliczkę T-25b wskazującą kontynuację zakazu. stosuje się ją:

 • za każdym miejscem przeznaczonym do zawracania (poza skrzyżowaniem),
 • za wyjazdem z drogi gruntowej lub wewnętrznej na drogę publiczną,
 • za wyjazdem z obiektu przydrożnego,
 • co 200–250 m, jeżeli długość odcinka drogi objętego zakazem postoju (między skrzyżowaniami) w obszarze zabudowanym wynosi ponad 400 m,
 • co 400–500 m, jeżeli długość odcinka drogi objętego zakazem postoju (między skrzyżowaniami) poza obszarem zabudowanym wynosi ponad 800 m,
Tabliczkę T-25c wskazującą koniec zakazu umieszcza się na końcu odcinka jezdni (drogi) objętego zakazem postoju, z wyjątkiem  przypadku gdy na dalszym odcinku obowiązuje zakaz zatrzymywania się.
znaki zakazu

Zastosowanie tabliczek T-25a, T-25b, T-25c

W celu wskazania strony placu, przy której obowiązuje zakaz wyrażony znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-26

znaki zakazu

Przykład zastosowania znaku B-36 z tabliczką T-26

Jeżeli zakaz postoju nie obowiązuje całą dobę, to na znaku lub na tabliczce pod znakiem podaje się godziny obowiązywania.
Jeżeli dopuszczone jest zatrzymanie pojazdu na czas dłuższy niż 1 min, na znaku umieszcza się napis określający czas dopuszczonego postoju
Napis podany na rysunku oznacza, że w godzinach wymienionych na znaku zabroniony jest postój trwający dłużej niż 15 minut.
Jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia znakiem B-35 okresowych ograniczeń postoju, to znak umieszcza się co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem i zaopatrzony w tabliczkę z napisem np. „Od dnia …”, „W dniach …” itp. Dzień miesiąca należy wpisać cyframi arabskimi, a miesiąc rzymskimi.

Odstępstwa od obowiązywania znaku dla niektórych rodzajów pojazdów wyraża się przez umieszczenie tabliczki z napisem „Nie dotyczy …”.

Zakaz zatrzymywania się

Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, oraz w pobliżu obiektów specjalnych (np. banki, obiekty MON itp.), których potrzeba oznakowania znakiem B-36 wynika z odrębnych przepisów.

Znak B-36 umieszcza się również przed liniami wysokiego napięcia, w odległości 20 m od skrajnego przewodu, jeżeli napięcie prądu jest większe od 400 kV.

tabliczki do znaków zakazu

T-24

W celu wskazania, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36, zostanie usunięty na koszt  właściciela, pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-24.

Kto jest zwolniony z przestrzegania znaków zakazu?

Kierujący niektórymi pojazdami mogą nie stosować się do części znaków zakazu. Do tej grupy należą kierujący pojazdami wykonującymi na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, który mogą nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1 , B-3 , B-5 , B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

Do zakazów wyrażonych znakami B-1 , B-3 , B-3a , B-4 , B-10 ,  B-35 , B-37 , B-38 i B-39 mogą nie stosować się także:

 • osoby niepełnosprawne kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą parkingową wydaną przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej legitymujący się kartą kombatanta,
 • kierujący pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
 • kierujący pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, przewożący osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

Ostatnią grupa osób zwolnionych z przestrzegania znaków zakazu są kierujący pojazdami uprzywilejowanymi – pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

W celu wyeliminowania z ruchu niektórych rodzajów pojazdów na jednej tarczy znaku mogą być umieszczone dwa lub wyjątkowo trzy symbole odpowiednich pojazdów. Przykłady zastosowania takich znaków poniżej.

Znak B-3/4: zakaz wjazdu wszelkich pojazdów silnikowych Znak B-6/8: zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych Znak B-13/14: zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi oraz towarami mogącymi skazić wodę Znak B-6/8/9: zakaz wjazdu pojazdów innych niż samochodowe (z wyłączeniem motorowerów)

W przypadku trzech symboli na jednym znaku, kolejność ich umieszczania powinna być narastająca zgodnie z ruchem wskazówek zegara: w górnym lewym polu powinien być umieszczony symbol znaku zakazu o najniższym numerze.

Kiedy (i dlaczego) stosuje się ograniczenia prędkości?

Znak B-33 umieszcza się, gdy działania techniczne w zakresie poprawy geometrii drogi, stanu nawierzchni, oddzielenia ruchu pieszego od ruchu pojazdów itp. nie wpływają w dostateczny sposób na poprawę bezpieczeństwa.
Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 stosuje się:

 • jeżeli odcinek drogi o śliskiej nawierzchni jest poprzedzony bardzo szorstką lub szorstką nawierzchnią,
 • dla oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,
 • w innych uzasadnionych okolicznościach, np. na niektórych łukach, gdy ograniczenie
  prędkości powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

W razie potrzeby ograniczenia prędkości, np. ze względu na stan nawierzchni, nośność obiektu mostowego, nadmierny hałas, geometrię drogi itp. tylko dla określonych rodzajów pojazdów, np. motocykli, samochodów ciężarowych, ciągników rolniczych, pojazdów silnikowych z przyczepą,  pojazdów z przyczepą kempingową, autobusów, trolejbusów, pojazdów z towarami niebezpiecznymi, pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo
zapalnymi, pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę – pod znakiem B-33 umieszcza się tabliczkę z symbolem takiego pojazdu.

Jakie pojazdy wskazują tabliczki?

T-23a: tabliczka wskazująca motocykle

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko motocykli. Stosowana do:

 • znaków zakazu: B-25 zakaz wyprzedzania, B-33 ograniczenie prędkości,
 • znaków nakazu: od C-1 do C-11 oraz C-14 prędkość minimalna i C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych,
 • znaków informacyjnych: D-18 parking, D-18a parking – miejsce zastrzeżone, D-18b parking zadaszony
T-23b: tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe.

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko wymienionych rodzajów pojazdów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23c: tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne.

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23d: tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów silnikowych z przyczepą wieloosiową. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23e: tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową.

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z przyczepą kempingową. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23f: tabliczka wskazująca autobusy.

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko autobusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

T-23g: tabliczka wskazująca trolejbusy.

Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko trolejbusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a – T-23j.

…a jak ktoś chce pomęczyć się z najtrudniejszymi pytaniami z testów na prawo jazdy – tutaj kilka zestawień.

Leave a Reply

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com