Czy można szkolić i egzaminować kandydatów na kierowców? GIS oraz ministerstwa zdrowia i infrastruktury odpowiadają

Ministerstwo infrastruktury zabrało (wreszcie)  głos w sprawie szkoleń nauki jazdy odbywających się w czasie zagrożenia koronawirusowego. 

Interpelacja poselska

Poseł Maciej Gdula zauważa, że “z obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19 nie wynika jasno, w jaki sposób ograniczają lub dotykają one działalność szkół jazdy, ośrodków szkolenia kierowców oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD). Działające np. na terenie województwa małopolskiego ośrodki ruchu drogowego w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu nie przyjmują egzaminów od dnia 12 marca br.” Pełna treść interpelacji poniżej

W związku z powyższym zadał ministrowi infrastruktury pytania: 

 1. Czy obowiązujące przepisy w jakikolwiek sposób ograniczają lub dotykają działalność wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego?
 2. Czy obowiązujące przepisy w jakikolwiek sposób dotykają ograniczają lub dotykają działalność szkół jazdy i ośrodków szkolenia kierowców?

Ministerstwo odpowiada – zakazów nie ma.

Resort infrastruktury ustami Rafała Webera – sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury – odpowiedziało:

 1. W przepisach, które wprowadzały ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy oraz czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców  nie zostały wskazane żadne ograniczenia dla ośrodków szkolenia kierowców (OSK) oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD). Chodzi tu o przepisy w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697 i 750)
 2. Wymienione wyżej rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  uchyliło poprzednio obowiązujące przepisy i ograniczenia zakazujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze.

…zatem:

 1. Funkcjonowanie podmiotów szkolących oraz ośrodków egzaminowania nie jest zabronione żadnymi obecnie obowiązującymi przepisami.
 2. Osoby chcące skorzystać z usług tych podmiotów (OSK, WORD przyp. red. ) mogą również przemieszczać się bez ograniczeń, co oznacza, że przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, szkolenia w OSK oraz egzaminy w WORD mogą się powoli rozpoczynać.
 3. Ostateczne decyzje co do rozpoczęcia działalności danego podmiotu podejmują w nich indywidualnie osoby zarządzające, biorąc przede wszystkim pod uwagę zdrowie i komfort pracowników oraz kandydatów na kierowców.

 

Wznowienie egzaminów na prawo jazdy czasem wiąże się z wprowadzaniem dziwnych zasad w WORD, o których pisaliśmy tutaj

Ministerstwo zdrowia – można szkolić

Wcześniej swoje stanowisko w kwestii możliwości realizowania szkolenia w naukach jazdy zajęło ministerstwo zdrowia.

Sanepid wydaje wytyczne

Swoje stanowisko zajął też Główny Inspektor Sanitarny, odpowiadając na wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia KIEROWCA.PL w sprawie określenia wytycznych, według których w czasie stanu epidemii COVID-19 ośrodki szkolenia kierowców mogą z zachowaniem odpowiednich rozwiązań i procedur bezpieczeństwa prowadzić działalność.

 W dużej części są one zbieżne z zasadami, które proponowaliśmy na początku kwietnia.

Wytyczne GIS

 1. Należy stosować się do obowiązujących przepisów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz.792).
 2. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy. Zgodnie § 8 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakłady pracy są obowiązane zapewnić: osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
 3. Pracodawca, prowadząc działalność gospodarczą i zatrudniając pracowników, ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawę prawną do przywołanego wyżej obowiązku stanowi art. 207 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495).
 4. Do obowiązków pracodawcy wynikających z w/w przepisu należy między innymi reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Pracodawcy z pełnienia tej roli nie zwalnia ogłoszony stan epidemii w kraju. § 18.1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa. 
 5. Każda osoba w miejscu publicznym musi nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. I tu mała uwaga  – WORD-y honorują jedynie maseczki ochronne.
 6. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 
  • Zachować bezpieczną odleglość od rozmówcy (1-1,5 metra). 
  • Regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 
  • Upewnić się, że pracownicy i klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą
  • Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach. w miejscu pracy i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
  • Wywiesić w widocznym miejscu informacje jak skutecznie myć ręce
  • Nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym lokciem lub chusteczką — jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). 
  • Dołożyć wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem, wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem. 
  • W czasie przerwy między zajęciami, zaleca się dezynfekcje blatów wszystkich stanowisk oraz wietrzenie pomieszczenia
  • Zaleca się aby liczba osób uczestniczących podczas zajęć teoretycznych zależała od wielkości sali przy założeniu, że odległość pomiędzy osobami będzie co najmniej 2 metry. 
  • Przeprowadzając zajęcia praktyczne należy wziąć pod uwagę przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegawczych, tj. zakrywanie ust i nosa, stosowanie rękawiczek, dezynfekcja powierzchni dotykowych pojazdu (np. kierownica, kokpit, drążek skrzyni biegów) po każdym kursancie. 

http://ministerstwonaukijazdy.pl/webinaria-w-nauce-jazdy-tak-ale-jazdy-na-kat-b-nie-koronaustawa-dla-osrodkow-szkolenia-kierowcow/

Bądźcie ostrożni

To że ograniczenia częściowo zniesiono, nie oznacza, że zagrożenie koronawirusem minęło.

Podstawowe działania zapobiegawcze dla kursantów, instruktorów i właścicieli OSK

Odmrożenie WORD-ów. Co warto wiedzieć zdając egzamin w czasie epidemii?

Interpelacja nr 4686 do ministra infrastruktury w sprawie ograniczeń działalności szkół jazdy, ośrodków szkolenia kierowców i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego podczas trwania epidemii COVID-19:

sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BNYAFX

Co o tym sądzisz?